EU:s åttonde sammanhållningsforum visar på utmaningar och möjligheter för framtidens sammanhållningspolitik

EU:s åttonde sammanhållningsforum anordnades den 17–18 mars med 600 deltagare på plats i Bryssel och mer än dubbelt så många närvarande online. Betydelsen av EU:s sammanhållningspolitik (regionalpolitik) betonades inte minst i ljuset av kriget i Ukraina. Den gröna och digitala omställningen var också central för diskussionerna om hur regioner kan komma ikapp varandra i syfte att minska skillnader i utvecklingsgrad.

Sammanhållningsforumen i Bryssel arrangeras vart tredje år och samlar representanter från EU:s institutioner, medlemsländernas regeringar, regioner och flertalet olika sektorer. Det är ett tillfälle för nyckelaktörer att reflektera kring regionalpolitiken, eller den så kallade sammanhållningspolitiken i EU. Temat för årets konferens, den åttonde upplagan av sammanhållningsforumet var “återhämta, återbygga, återanslut” mot bakgrund av globalisering, nya ojämlikheter kopplade till den gröna och digitala omställningen och demografiska utmaningar. 

“Mind the gaps, tackle the traps” 

Forumet öppnades av Elisa Ferreira, EU-kommissionär för sammanhållning och reformer. En viktig poäng från hennes tal var “Mind the gaps and tackle the traps”. Med “gaps” menade hon att vi nu ser allt större regionala skillnader i utvecklingsnivå inom EU. I det motverkande arbetet tryckte hon på att EU och regionerna behöver vara proaktiva för att skillnaderna inte ska resultera i utvecklingsfällor, “traps”. En av dessa menade hon är medelinkomstfällan där det blir allt tydligare att regioners utvecklingsarbete har svårt att komma förbi vissa trösklar. Särskilt vad gäller innovation som koncentreras i specifika regioner. Ett annat exempel på en fälla är olika förutsättningar för utveckling mellan glesbygd- och stadsområden. För att EU och regionerna ska kunna adressera detta ställer det stora krav på nytänkande inom sammanhållningspolitiken. Särskilt för att kunna tillvarata möjligheterna med den gröna och digitala omställningen, menade Ferreira. 

Regionala perspektiv 

Vid ett flertal tillfällen under forumet betonades territoriella dimensioner och perspektiv som viktiga förutsättningar för alla EU:s policyområden. Europeisk och nationell policy måste bli bättre på att beakta deras olika påverkan på olika platser. Initiativ bör varken utformas så att följderna blir negativa för regioner, eller lämnar dem utanför. I det sammanhanget betonades därför värdet av att bättre utforma regionala utvecklingsverktyg nedifrån-upp. Lokal och regional expertis är de som bäst vet vad som behövs för att fylla behoven och tillvarata möjligheter i regioner och hur de kan inkluderas och gynnas, inte minst av den gröna och digitala omställningen. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla breda partnerskap och territoriella utvecklingsstrategier där lokala aktörer blir “delägare”. 

“Norra Sverige ett föredöme för effektfull sammanhållningspolitik” 

Anna König Jerlmyr, kommunstyrelseordförande i Stockholm, deltog i ett panelsamtal om den gröna omställningen ur ett lokalt perspektiv. Hon berättade om hur sammanhållningspolitikens finansieringsinstrument använts för grön omställning i Stockholm, men lyfte också fram utvecklingen i norra Sverige som ett föredöme. EU:s sammanhållningspolitik och regionernas fokus på infrastruktur har över tid skapat bättre förutsättningar för investeringar i bland annat ny grön batteriteknologi, vilket skapat flera arbetstillfällen och kraftigt ökat efterfrågan på arbetskraft i Sveriges nordliga glesbygd som länge sett människor flytta söderut. Industrialiseringen och teknikskiftet i norra Sverige skapar fler jobb och mer tillväxt i hela Sverige, menade König Jerlmyr. 

Lanseringen av plattformen Kohesio 

I samband med samanhållningsforumet annonserades dessutom den digitala plattformen Kohesio. Plattformen kartlägger och sammanställer information om över 1,5 miljoner sammanhållningsprojekt finansierade av EU genom åren. Syftet är dels att visa på och öka förståelsen för sammanhållningspolitikens betydelse, dels att öka transparensen och trovärdigheten för EU:s finansieringssystem. 

Se inspelningen av forumet här. 

Se Kohesio-plattformen här. 

/Hanna Bergman

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information