Kreativa Europa: markant ökad budget 2022 till stöd för kulturella och kreativa näringar

Den 13 januari 2022 antog EU-kommissionen 2022 års arbetsprogram för Kreativa Europa, EU:s program för kulturella och kreativa näringar. Arbetsprogrammet beskriver de politiska prioriteringarna och åtgärderna för att genomföra programmet Kreativa Europa under 2022.

Kreativa Europa är EU:s program för kreativa och Kulturella näringar. Den totala budgeten för Kreativa Europa 2021–2027 uppgår till omkring 2,4 miljarder euro vilket är en ökning med 63 % jämfört med 2014–2020. Något som EU-kommissionen ser som en nödvändighet för återhämtningen efter Covid-19-pandemin.

De övergripande målen för programmet är:

  • Att skydda, utveckla och främja europeisk kulturell och språklig mångfald och kulturarv
  • Att öka konkurrenskraften och den ekonomiska potentialen för de kulturella och kreativa sektorerna, särskilt i den audiovisuella sektorn.

Den 13 januari 2022 antog EU-kommissionen 2022 års arbetsprogram för Kreativa Europa med en budget på cirka 385 miljoner euro, nästan 100 miljoner euro mer än för 2021. Det årliga arbetsprogrammet beskriver den politiska ramen, prioriteringarna och åtgärderna för att genomföra programmet Kreativa Europa. Enligt arbetsprogrammet ska Kreativa Europa vara helt i linje med EU:s politiska prioriteringar och den europeisk agenda för kultur från 2018, EU:s jämställdhetsstrategi för 2020–2025 samt den europeisk gröna given som ska genomsyra alla projekt. Återhämtning och motståndskraft, innovation, samarbete och utbyten är några av de områden som kommer att prioriteras under 2022.

Kreativa Europa består av tre delar:

  1. Kulturdelen, som omfattar alla områden inom de kulturella och kreativa näringarna förutom audiovisuella medier och nyhetsmedier. Programmets kulturdel kommer under 2022 att omfatta nya ansökningsomgångar och initiativ inom musik, kulturarv, scenkonst och litteratur. Dessutom öppnas ett nytt utbytessystem som ger konstnärer, kreatörer och kulturarbetare möjlighet till yrkesutveckling utomlands eller internationellt samarbete och tillfälle att hitta ny publik, delta i samproduktioner och visa upp sina verk.
  2. Mediadelen, som erbjuder stöd till den audiovisuella sektorn och filmbranschen. I programmets mediadel finns flera nyheter för 2022, bland annat stöd till utveckling av innovativa videospel och Virtual Reality-upplevelser. För att stimulera ännu mer innovation lanseras Media Market Gateway för nya, lovande företag och samarbetet mellan filmfestivaler ska stärkas genom nätverk. Projekt som får finansiering från mediadelen måste ha strategier för miljöanpassning, mångfald och jämn könsfördelning.
  3. Den sektorsövergripande delen som ger möjligheter till övergripande samarbete. Den sektorsövergripande delen kommer att öka finansieringen till laboratoriet för kreativ innovation för gemensamma innovationsprojekt som omfattar flera kreativa näringar och även bidra till det nya europeiska Bauhaus. Den ska också bredda stödet till nyhetsmedier genom ytterligare åtgärder för att främja mediefriheten.

Vem kan söka?

Offentliga och privata organ som är verksamma inom kreativa näringar, exempelvis inom Media, konstnärer, kulturella och kreativa organisationer, samt film- och musikindustrin kan ansöka om finansiering med hjälp av programkontoren för Kreativa Europa. Håll utkik i vårt nyhetsbrev för när första utlysningarna inom Kreativa Europa för 2022 publiceras. Nyligen lanserades även CulturEU, en onlineguide som ska göra det lättare för aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna att hitta finansieringsmöjligheter från EU.

Läs mer här 

Läs North Swedens nyhet om CultureEU här 

Läs North Swedens nyhet om Bauhaus här

Läs hela Kreativa Europaprogrammet här 

/Maria Boström

20 Jan 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information