Lärdomar och utmaningar centralt vid tredje delen av webbinarieserien Attractive Arctic Europe

Den 25 februari anordnade Norrbottens Handelskammare och Business Oulu den tredje delen i sin webbinarieserie, Attractive Arctic Europe, som North Sweden modererade. Representanter från Skellefteå kommun, skotska Highlands and Islands, Region Lausitz, Tyskland och Europarlamentariker Erik Bergkvist, samlades digitalt för att delge perspektiv på utmaningar och lärdomar från investeringar för etablering och omställning av industrier och samhällen.

De nya gröna industrisatsningarna i norra Sverige, Finland och Norge ställer stora krav på offentliga investeringar och strategier, och på att betydligt fler människor ska välja att bo och arbeta i Arktis. Hur det ska gå till i praktiken är det övergripande temat för Norrbottens Handelskammare och Business Oulus gemensamma webbinarieserie “Attractive Arctic Europe", som samlar privata och offentliga aktörer för att främja gränsöverskridande samarbete för en gemensam grön framtid. Målet är att initiera en gränsöverskridande diskussion om hur hållbara investeringar kan öka attraktionskraften i det arktiska Europa genom strategiska, gemensamma insatser. Webbinarieseriens första del under 2021 fokuserade på de nya möjligheterna och utmaningarna med industrins miljardinvesteringar från ett näringslivsperspektiv. Den andra delen handlade om det regionala och kommunala perspektivet. 

Den 25 februari, tillika webbinarie nummer tre ur serien, samlades representanter från Skellefteå kommun, Highlands and Islands Scotland, Region Lausitz i Tyskland och Europarlamentariker Erik Bergkvist för att delge perspektiv på utmaningar och lärdomar från investeringar för etablering och omställning av industrier och samhälle. John Kostet, från North Sweden, var moderator för eventet tillsammans med Elin Stenvall, internationell samordnare på Norrbottens handelskammare. 

Lärdomar att ta med sig  

Det nordligaste Europa upplever ett aldrig tidigare skådat antal gröna investeringar för att ställa om industri och samhälle. Representanter från kommuner och regioner från Skellefteå, Highland and Islands Scotland och Lausitz i Tyskland presenterade deras lärdomar av de gröna investeringar som redan har påbörjats men också om utmaningar de har stött på.  

Anja Palm, affärsutvecklingsdirektör på Skellefteå kommun, berättade om Skellefteås historia och hur de efter många år med avtagande befolkningstillväxt bestämde sig för att skapa en strategi för att kunna växa från 52 000 till 80 000 invånare till 2030. Strategin påbörjades 2010 där kommunen samverkade tillsammans med arbetare, invånare och arbetsgivare för att ta fram underlag till strategin. När den färdigställdes användes underlaget för att attrahera Northvolt att förlägga sin fabrik i Skellefteå.  

Robin Clarke, policychef för Highland and Islands Scotland, lyfte fram att det är viktigt att upprätta strategier tillsammans med befolkningen. Deras viktigaste arbete för att öka tillväxten är att vara rotade i samhället. De personer som arbetar för regionen jobbar tätt tillsammans med människor som är en del av samhället och gemenskapen. Robin Clarke betonade att det har varit det viktigaste för att kunna utvecklas som region. Att ha nära samverkan och dialog med befolkningen på den lokala nivån som också vet oskrivna regler har varit väldigt viktigt för hållbar utveckling  

Enrico Rein, affärsutvecklare för Region Lausitz i Tyskland, menade att EU:s fond för rättvis omställning (FRO) kommer att vara ett viktigt verktyg för dem att arbeta med nya utmaningar från den gröna omställningen, framförallt i arbetet med kompetensförsörjning. Överlag har nära kontakt och samarbete med rekryteringsföretag, industribolag, universitet och yrkesskolor i regionen varit oerhört värdefullt för utvecklingen av industrin.    

Kompetensförsörjning svåraste utmaningen  

Anja Palm redovisade framförallt två stora utmaningar som Skellefteå kommun arbetar med; bostadsmarknaden och kompetensbristen. I Skellefteå har det tills nyligen i princip inte byggts några nya bostäder sen 1991 och därför har investerare haft svårt att se en förändring på bostadsmarknaden och investera. Kompetensbristen är en utmaning för Skellefteå men också för hela norra Sverige, Norge och Finland. Anja Palm betonade att det behövs incitament för att attrahera människor från södra Sverige men också från utlandet då den svenska arbetsmarknaden inte räcker till. Det är en stor och långsiktig utmaning.   

Robin Clarke, policychef för Highland and Islands Scotland, menade att regionen står inför liknande utmaningar som Skellefteå kommun. En utmaning är den äldre befolkningens ökning i kombination med unga människors migration från regionen. Sedan 2013 har tillväxten i regionen varit 0,3% jämfört med hela Skottland där tillväxten ligger på 3,1% sen 2013. Men det finns stor potential för Highlands and Islands. Det handlar om övergång till nettonollutsläpp där stor potential finns inom forskning, utveckling och utbyggnad av förnybara energikällor. Den gröna och blå ekonomin, främst genom vattenbruk, marin bioteknik, fiske och marin turism. Samt biovetenskap och rymd där geografin erbjuder enorma möjligheter för rymdhamnar och tillhörande aktiviteter inom värdekedjan för rymd- och flygindustrin, sade Robin Clarke. 

Enrico Rein, affärsutvecklare för Region Lausitz i Tyskland, berättade om regionens utmaningar och möjligheter med EU:s gröna omställning. Region Lausitz är historiskt en region med lång kulturell historia av kolbrytning. Det är en energiregion med relativt stark monostrukturell industri: kolbrytning och raffinering. Den gröna omställningen gör att strukturella förändringar sker, från en fossil energiregion till en grön innovationsregion. Regionens utmaning består främst i den snabba utfasningen av fossila bränslen i branschen, utfasningslagen för kol senast 2038, berättade Enrico Rein. 

Reflektioner ur ett EU-perspektiv   

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Umeå, sammanfattade webbinariet i stora drag och poängterade vikten av attraktivitet. Han menar att kultur och sport är viktiga delar för att attrahera arbetskraft. Det är också den lokala förmågan, som både Anja Palm och Robin Clarke nämnde, som behövs för omställning, i kombination med lokalt kontrollerat kapital.  

Läs mer om första delen ur webserien här 

Läs mer om andra delen ur webserien här 

/Emilia Zetterlund 

02 Mar 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information