NSPA forum 2022 – högaktuell konferens om norra Europa i Arktis dit många blickar riktas

Den 24–25 mars ägde Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) Forum 2022 rum i Skellefteå. Under programmets 1,5 dagar fick deltagarna ta del av diskussioner med utgångspunkt i hur NSPA kan fördjupa sin samverkan mellan landsgränserna och gentemot EU genom att vara en viktig aktör i Arktis. Då det var tre år sedan det senaste forumet 2019, var det ett extra tryck vid årets konferens där Region Västerbotten samt North Sweden stod värd med uppåt 90 deltagare från det nordligaste Sverige, Norge och Finland.

Den 24–25 mars var det dags för det årliga forumet för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som samlar företrädare från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland samt regionernas Brysselkontor. Då nätverket inte träffats fysiskt på tre år på grund av coronapandemin var behovet av att ses starkt varvid det samlades cirka 90 personer i Skellefteå. Konferensen som varade under 1,5 dagar ägde rum på Wood Hotel i Sara kulturhus, en av världens högsta byggnader konstruerad i trä. Brysselkontoren för NSPA med North Sweden i spetsen höll i diskussionerna med Region Västerbotten som värd. Det bjöds på ettfullspäckat program under ledning av Mikael Janson, North Sweden European Office. 

Förkonferens om kompetensförsörjning i Skellefteå kopplat till Northvolt 

Innan forumet drog i gång på eftermiddagen den 24 mars, bjöd Skellefteå kommun in till en förkonferens under förmiddagen med fokus på stadens behov av kompetensförsörjning i och med etableringen av batterifabriken Northvolt. Från Skellefteå kommun höll Joel Hedlund, strateg, och Helena Renström, kommunikationsansvarig, i ett samtal där frågor kring att samarbeta kring kompetensförsörjningsfrågan lyftes från deltagare från både Finland och Norge då flertalet kommuner i NSPA har liknande utmaningar med att attrahera kompetens.  

Joel Hedlund berättade att Skellefteå kommun främst försöker locka arbetskraft från södra Sverige och inte från norra Sverige med syftet att undvika konkurrens mellan närliggande grannkommuner. Kommunen behöver också enligt Joel arbeta mer mot andra länder för att locka arbetskraft och det är något NSPA kan arbeta med tillsammans. Helena Rönström berättade om hur Skellefteå under tio års tid byggt sitt varumärke både på hemmaplan och utåt men poängterade att det återstår ett stort marknadsföringsarbete för att få människor att vilja bosätta sig i norr. Därefter gick en buss som tog med deltagarna till den enorma byggplatsen för Northvolts batterifabrik utanför Skellefteå.  

Inledning med ord från regionala ledare och EU-kommissionären för regionalpolitik 

Forumet öppnades av Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten, som tryckte på betydelsen av norra Sverige och hela NSPA i EU:s gröna omställning. Carstedt sade att NSPA är ett mycket viktigt nätverk för Västerbottens gränsöverskridande sammanhållning där regionen siktar på att nå nya höjder genom att sammanföra människor. Tomas Norvoll, regionråd i Nordland samt ordförande i NSPA, betonade att EU:s gröna omställning inte är möjlig utan norra Europa och menade  att omvärlden äntligen börjat se Arktis för vad det är - “a cool and not a cold region”.  

Därefter kopplade Elisa Ferreira, EU-kommissionär för sammanhållning och reformer upp sig till mötet digitalt för ett huvudanförande och framförde beröm till NSPA som hon sade är en region som lyckats omvända utmaningar till möjligheter och dessutom är experter i EU när det gäller EU:s gröna giv. 

- NSPA är en nyckelaktör i implementeringen av EU:s regionalpolitik. Ni främjar samverkan mellan landsgränser och regioner genom att prata med varandra såsom idag vilket är jätteviktigt. En utmaning ni bör jobba vidare på är att fortsätta bygga på strategiska fördelar i Arktis för att göra NSPA attraktivt, sade Elisa Ferreira.  

Ferreira lyfte även att NSPA bör mobilisera alla resurser som EU har att erbjuda, inte enbart regionalpolitikens och lyfte särskilt fram det projekt genom det nya så kallade Technical Support Instrument, som ligger under hennes ansvarsområden, som de elva regionerna i norra Sverige och Finland nu går in i för att tackla specifika territoriella utmaningar. Från finsk sida lyftes i en följdfråga problemen som följer av att allt utbyte med Rysslands stoppats och att få stöd för nya samarbeten i norra Europa. 

Presentationer av arbetsgrupper inom fyra områden med potential för NSPA i EU 

Därefter följde fyra interaktiva sessioner framförde av medarbetare från NSPA:s Brysselkontor som tillsammans formerat sig i i fyra politikområden med potential för NSPA att samarbeta i frågor kopplade till EU:s politik. Arbetsgruppernas fokusområden var 1) arktiska naturresurser med fokus på bioekonomi 2) respektive mineraler, 3) arktiska förutsättningar tillika strategiska fördelar inom identifierade styrkeområden samt 4) bygget av attraktivitet i Arktis kopplat till kompetensförsörjning.  

Genom fyra korta miniseminarier och diskussioner bjöds åhörarna in att medverka till fortsatt dialog och aktiviteter för att stärka samverkan och strategiskt utvecklingsarbete på inte bara Brysselarenan gentemot EU, utan också hemmaplan och samverkan med stöd av EU:s program riktade till NSPA-regionerna. Det lade också en grund för de fortsatta diskussionerna under forumet.

Deltagare under NSPA forum 2022

Investeringar i Arktis och NSPA 

Forumets första dag avrundades med diskussioner kring behovet av kapital och investeringar i den europeiska arktiska regionen som NSPA räknas till. Utifrån den tidigare OECD-studien över NSPA och NSPA:s engagemang i EU:s arktiska policyarbete emanerade en diskussion om behovet av investeringskapital för att utveckla regionen och ett arbete för att etablera en arktisk Investeringsplattform (AIP) startades mellan regionerna i NSPA som sedan fortsatt. 

Mika Riipi, regionråd i Lapland och ordförande i styrgruppen för AIP, presenterade arbetet med AIP och konstaterade att de stora företagen och investeringarna vi sett under de senaste åren får tag i kapital, men utmaningen är för övriga samhället och de små företagen att få finansiering för sina behov av satsningar. För att få en bättre bild över läget och etablera en samverkan gentemot EU har också en samverkan med Europeiska Investeringsfonden (EIF) etablerats. 

Minna Leisvuori från EIF redovisade därefter den studie EIF precis färdigställt med analyser av förutsättningarna att inom AIP:n medverka till en arktisk investeringsfond. Hon lyfte fram att NSPA behöver en systematisk strategi för att främja företagande och innovation då förutsättningarna för aktörer att investera i Arktis behöver förbättras. Hon konstaterade att det finns en utmaning att få externt riskvilligt kapital att investera i NSPA då de i grund och botten inte förstår marknaden utifrån att jobba i mer urbana miljöer. Det behöver därför till ett arbete från AIP och NSPA för att i ett nästa steg kunna allokera extern finansiering i en NSPA-övergripande fond, som också EIF kan tänka sig att medverka till. 

Jörgen Larsson från Inlandsfonden och Region Jämtland Härjedalen fyllde på med perspektiv från verkligheten och att det finns utmaningar men också möjligheter med en AIP att bygga vidare på i det fortsatta arbetet för att frigöra investeringskapital i norra Europa. 

En ny arktisk politik för det europeiska Arktis och NSPA 

Den efterföljande morgonen inleddes av Mads Qvist Frederiksen från Arctic Economic Council (AEC), som är en näringslivssamverkan över hela den arktiska regionen och Arktiska Rådet, som berättade att många banker och investerare väljer att inte investera i Arktis på grund av fördomar eller utan egentlig anledning. Därför poängterade han vikten av att förändra sättet att prata om Arktis även hos de som bor och verkar i Arktis eller arbetar med att marknadsföra regionen.  

- Det krävs att NSPA beskriver sig själva ur en annan synvinkel för att locka investerare. Lyft hellre fram allt intressant som vi pratar om här idag än de territoriella utmaningar och problem som ofta lyfts fram, sade Mads Qvist. 

Efter det kopplade EU:s arktiska Ambassadör Michael Mann upp sig för en redovisning av EU:s nya arktiska policy och han berömde NSPA och EU-kontorens aktiva och konstruktiva arbete för att bidra till policyn, som utöver fokus på säkerhetspolitiken och klimatutmaningen också lyfter fram behovet av en hållbar tillväxt i de arktiska regionerna med sina stora naturresurser men också unika kompetenser till gagn för hela EU. Han påpekade vikten av att NSPA fortsatt engagerar sig och sätter press på EU att leverera det som sägs i policyn och är själv beredd att bidra för att öppna dörrar i EU. Rysslands invasion av Ukraina påverkar givetvis också i högsta grad Arktis och inte minst det europeiska Arktis till vilket NSPA hör. Det blir nu än viktigare för EU att i samspel med aktörerna upprätthålla en fredligt, klimatsmart och välmående region. Där är NSPA en utpekad samarbetspartner för EU. 

Stöd från EU för en kommande OECD-uppföljningsstudie om NSPA 

Den sista delen av forumet ägnades åt den uppföljningsstudie till den tidigare OECD-studien som NSPA nu går in i. Mikael Janson, North Sweden, inledde med att berätta om bakgrunden och hur kontoret uppmärksammats på det Technical Support Instrument (TSI) som handhas av EU-kommissionens generaldirektoratet för EU:s reformagenda (DG Reform) som EU-kommissionären Elisa Ferreira nämnt dagen före i sitt tal. Från det hade en ansökan tagits fram för de svenska och finska regionerna och dialog förts med den svenska respektive finska regeringen som formellt är de som ansöker om dessa pengar. Ansökan har nu godkänts av DG Reform och OECD har anlitats för att genomföra processen. Mikael påpekade att detta inte bara är en studie, det är mer ett projekt och en process som under de kommande två åren skall leda fram till strategier och handlingsplaner för att i praktisk handling bygga kapacitet för regional hållbar utveckling i samverkan över NSPA och bättre nyttjande av EU:s olika stöd för det. Även de norska regionerna kommer att medverka, även om de inte kan få del av den direkta EU-finansieringen av projektet. 

Mikael Janson, North Sweden, José-Enrique Garcilazo, OECD och Thomas Giacoletto, EU-kommissionens DG Reform.

Thomas Giacoletto, Policy Officer vid EU-kommissionens DG Reform, berättade om TSI-medlen och vad de används till för att stödja reformarbete för att nå EU:s mål om en grön och digital omställning runtom i hela EU och att det är ett verktyg för att verkligen bidra till en förändring. Han hade fått med sig mycket av bara dagarna i Skellefteå och såg fram emot att samarbeta med alla deltagarna som på ett eller annat sätt kommer att vara med i arbetet, även om det är OECD som håller i det. Han välkomnade också den norska medverkan att vara en del av processen. 

Det följdes av José-Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för regional utveckling och landsbygdsfrågor, från Paris och som många som deltog i den tidigare OECD-studien känner igen då han var huvudansvarig för även den. Han gav en överblick över den tidigare så kallade Territorial Review och hur den bildar en grund för det fortsatta arbetet, med behov av uppdaterade underlag och studier, men också mer handfasta diskussioner och kapacitetsbyggande aktiviteter för att förbättra förmågan att hålla i förändringsprocesser och utveckla regionernas tillväxtförmåga. Fram till sommaren kommer den mer konkreta projektplanen att tas fram och det är viktigt att alla kommer till tals med sina inspel för att formulera den så att den fångar behoven och önskemålen från NSPA-regionerna. Avsikten är att vara i full gång med arbetet från september. 

Därefter fördes en dialog med inspel från forumdeltagarna kring deras önskemål och förväntningar för arbetet och såväl DG Reform som OECD tog anteckningar. Avslutningsvis kopplade Daniele Dotto, chef för TSI vid DG Reform, som skickade budskap om vikten av allas engagemang och att det finns förväntningar från EU-kommissionen med att stödja NSPA i att bygga kapacitet för att i det europeiska Arktis bidra till EU:s gröna och digitala omställning. Det finns ett stort intresse av att följa detta arbete från EU-kommissionens sida. 

Därmed avslutades 1,5 intensiva dagar och moderatorn Mikael Janson pekade på hur diskussionerna lett in mot det som nu blir en ny process med OECD att ta vidare. 

/Julia Hanson och Mikael Janson

Läs programmet för NSPA forum 2022 här. 

Läs dokumentet som skickades ut inför forumet till deltagarna om fokusområdena för NSPA:s fyra arbetsgrupper här. 

Läs talet som EU-kommissionär Elisa Ferreira framförde vid forumet här. 

Läs Mikael Jansons “State of Play” om OECD-studien här. 

Läs North Swedens nyhet om EU:s arktiska policy här.

Presentationer vid forumet:

NSPA WG 1 om bioekonomi.

NSPA WG 2 om mineraler.

NSPA WG 3 om arktiska förutsättningar tillika strategiska fördelar.

NSPA WG 4 om attraktivitet och kompetensförsörjning.

Georange.

Arctic Economic Council (AEC).

Europeiska Investeringsfonden (EIF). 

Inlandsfonden.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information