Nu är Fonden för rättvis omställning antagen

Metallindustrin i Västerbotten och stålindustrin i Norrbotten ställer nu om sina värdekedjor med särskilt stöd från EU när Fonden för rättvis omställning antagits. Tillväxtverket hade ansökningsomgången öppen inom forskning och kompetensförsörjning mellan 1-15 september. Metall- och stålindustrin står för stora delar av Sveriges utsläpp av koldioxid och behöver därför ställas om med hjälp av en rad olika investeringar.

EU:s mål att nå nettonollutsläpp senast år 2050 ska förverkligas genom en rad olika investeringar för grön omställning av industrier och samhällen runtom i Europa. För att omställningen ska ske så effektivt och rättvist som möjligt, och att inte människor ska drabbas av arbetslöshet, upprättade EU-kommissionen 2019 en Fond för rättvis omställning (FRO).  

Från början var det tänkt att den nya fonden framförallt skulle kompensera regioner som till stor del varit beroende av kolkraftproduktion, och nu behöver kunna hantera de socioekonomiska konsekvenserna av omställningen genom bland annat utbildning, omskolning och utveckling av näringslivet. Fonden kom dock att appliceras bredare runtom i olika medlemsländer utifrån utsläppsgrad och olika platsers olika förutsättningar att kunna ställa om. 

I Sverige pekade EU-kommissionen från början på de samhällsekonomiska riskerna kopplade till den gröna omställningen av stålindustrins värdekedja i Övre Norrland. EU-kommissionen menade att insatser för diversifiering av näringsstruktur, såsom behoven beskrivits i bland annat Norrbottens smarta specialiseringsstrategi (S3), kunde utgöra en god grund för Fondens utformning och användning. North Sweden har tillsammans med regionerna fört en nära och kontinuerlig dialog med EU-kommissionen om hur medlen skulle kunna användas på bästa sätt för att få störst effekt i norra Sverige.  

Sveriges regering beslutade till sist att FRO huvudsakligen ska riktas mot anläggningar som har stora utsläpp med något mer tekniska åtgärder för att minska industriernas utsläpp, snarare än insatser för att hantera socioekonomiska konsekvenser av omställningen. Därtill valde regeringen att bredda FRO till att kunna användas av fler företag med höga utsläpp på fler platser i Sverige. FRO omfattar nu Norrbottens stålindustri, Västerbottens metallindustri och Gotlands metallindustri.  

Då delar av FRO:s budget finansieras av EU:s återhämtningspaket Next Generation EU, behöver medlen användas senast 2030, varav 75% måste vara beslutade innan slutet av 2023, och upparbetade innan slutet av 2026. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering. Sedan tillkommer möjligheter till kreditgarantier och lån i olika former upp till 10 miljarder euro via Europeiska Investeringsbanken (EIB).  

/John Kostet

Läs om Fonden för rättvis omställning på Tillväxtverkets hemsida här.

Läs EIBs pressmeddelande här.

Läs mer om Next generation EU här och på North Swedens hemsida här.  

Läs mer om Fonden för en rättvis återhämtning här och på North Swedens hemsida här. 

Läs mer om den särskilda satsningen på norra Sveriges inom ESF+ här.  

Läs Europaforum Norra Sveriges position om Fonden till en rättvis omställning här.  

Läs Europaforum Norra Sveriges position om regionalpolitiken och Next Generation EU här.  

Läs Europaforum Norra Sveriges position om Sveriges utformning av Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) och Återhämtningsstöd för sammanhållning och Europas regioner (React-EU) här. 

14 Sep 2022 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information