Öppet samråd om direktivet om Hållbar varukonsumtion – främjande av reparation och återanvändning

Med direktivet Hållbar varukonsumtion – främjande av reparation och återanvändning vill EU-kommissionen avveckla konsumtionsmönster som präglas av ”slit och släng” och främja en mer hållbar användning av varor. Tanken med initiativet är att uppmuntra konsumenter att göra mer långsiktiga val genom bättre produktinformation och öka incitament att använda varor längre, bland annat genom reparation. EU-kommissionen inleder nu ett offentligt samråd för att samla in synpunkter på direktivet. Svara senast den 5 april.

EU-kommissionen har lanserat ett nytt förslag till direktiv för Hållbar varukonsumtion – främjande av reparation och återanvändning. Syftet är dels att uppmuntra konsumenter att använda konsumentvaror längre, genom att reparera defekta varor och köpa mer begagnade och renoverade varor, dels att uppmuntra tillverkare och producenter att ta mer ansvar för sina produkters hållbarhet och livslängd. Initiativet ska också:  

  • uppmuntra tillverkare att utforma produkter som håller längre och är lätta att reparera 
  • bidra till att minska ohållbar konsumtion och dess negativa effekter på miljön och klimatet 
  • bidra till att bygga upp en cirkulär ekonomi. 

EU-kommissionen välkomnar nu synpunkter från berörda parter på utformningen av direktivet för Hållbar varukonsumtion – främjande av reparation och återanvändning. Samrådet syftar till att samla in synpunkter på problemet med att varor inte används tillräckligt länge, omfattningen av detta problem, samt möjliga politiska alternativ och deras sannolika effekter. EU-kommissionen välkomnar bidrag från allmänheten och företag i EU, aktörer som har en roll i hållbar konsumtion, såsom produkttillverkare, säljare, reparatörer, företag som tillhandahåller avfallshanteringstjänster och företag som är verksamma på marknaderna för renoverade och begagnade produkter. EU-kommissionen välkomnar dessutom synpunkter på ytterligare lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att främja hållbar användning av varor som kan påverka det nuvarande förhållandet mellan konsumenter och företag i syfte att förlänga varors livslängd. Detta samråd ges som fritext med möjlighet att bifoga underlag, positionspapper eller andra dokument.  

Preliminär tidsplan 

Denna feedbackperiod sträcker sig från 11 januari 2022 till 05 april 2022. EU-kommissionens sammanfattning av samrådet kommer att offentliggöras åtta veckor efter det att det offentliga samrådet avslutats och en sammanfattande rapport kommer att tas fram.  

Även följande samrådsaktiviteter planeras: 

  • Expertgrupp om direktivet om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (med samtliga medlemsländer i mars 2022). 
  • Särskilda workshoppar med berörda parter (första kvartalet 2022) och ytterligare riktade samråd. 

EU-kommissionens antagande av lagförslaget är planerad för tredje kvartalet 2022.  

Läs mer om samrådet här 

/Maria Boström 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information