Europaforum Norra Sverige kraftsamlar inför den nya mandatperioden

För första gången samlades ansvariga chefer från samtliga regioner och kommunförbund i nätverket Europa Forum Norra Sverige (EFNS), för att tillsammans med tjänstepersonsgruppen som formar arbetsgrupperna i EFNS diskutera hur nätverket kan fortsätta utvecklas och drivas framåt. De blev två dagar fyllda av engagemang, kreativitet och en bra gemensam kraftsamling för den nya mandatperioden som innebär att nya rapportörer väntar.

Det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS), där även North Sweden ingår, har i mer än 20 år samlat Sveriges fyra nordligaste regioner och fört fram en gemensam röst på EU-arenan.  

Diskussioner för ökad samsyn och kraftsamling i norra Sverige 

Den 2–3 mars samlades ansvariga chefer i de fyra regionerna som utgör nätverket EFNS tillsammans med tjänstemannagruppen för två utbildningsdagar i Stockholm, under ledning av Jenny Mozgovoy, internationell strateg och Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten som innehar sekretariatet för EFNS. På uppdrag av medverkande regioner och kommunförbund. Syftet med dagarna var att få en tydligare samsyn på meningen med EFNS, vilken roll man har som tjänsteperson och vad det egentligen innebär att arbeta för ett politiskt styrt nätverk, samt att gå igenom nätverkets arbetssätt för att tillsammans jobba fram förbättringsmöjligheter som kan stärka nätverket ytterligare.

Dagarna inleddes med att cheferna med ansvar för nätverket fick ge sina reflektioner på vad som gör nätverket EFNS så unikt och värdefullt men också hur arbetet kan tas framåt.  

Anna Pettersson, Region Västerbotten, reflekterar tillsammans med övriga chefsgruppen kring EFNS betydelse. Vid det tilldelade chefsbordet återfanns regionala utvecklingsdirektörer med flera ansvariga chefer från regionerna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt även direktören för North Sweden European Office.

Unikt och framgångsrikt regionalt nätverk i EU 

Arbetet i Europaforum bygger mycket på att ta fram gemensamma ståndpunkter med konsensus, över parti- och länsgränser i positionspapper. Hur arbetet med framtagandet av positionspapperen går till är en levande process som behöver anpassas utefter varje situation men under workshopen fick deltagarna möjlighet att tillsammans gå igenom alla steg som processen kan innebära och ordningen av dess delar. 

Tanken med utbildningsdagarna var också att samla alla på en plats igen efter Covid-19-pandemin och återetablera gamla kontakter såväl som etablera nya då många nya personer kommit på plats i tjänstemannagruppen. Nätverket bygger på aktiv och effektiv samverkan och det är därför avgörande med tillitsfulla relationer som byggs i dialoger också utanför de formella mötesrummen.   

Aktivt deltagande under workshop för processen att ta fram ett positionspapper.

Viktigt nätverk för North Sweden European Office arbete  

För North Sweden European Office är EFNS ett viktigt nätverk för att få politisk förankring för de frågor som kontoret driver i EU och direktören för North Sweden, Mikael Janson, uttryckte det under dagarna som att Europaforum är ett viktigt och givet redskap för North Swedens arbete gentemot EU och att kunna visa på att regionens politik samlat står bakom frågor som kontoret driver, vilket ger en unik legitimitet på en arena som från början till slut handlar om politik, samtidigt som North Sweden på andra hållet är ett redskap för Europaforum genom att vara länken till EU och Brysselarenan och stå för den EU-nära kunskapen som ger underlag för politikens ställningstaganden och driver arbetet framåt i det som har med Eu att göra och är det EFNS handlar om. 

Norra Sverige har över åren haft ett framgångsrikt arbete i EU med behov av att samverka kring regionernas gemensamma utmaningar och där fyller Europaforum Norra Sverige en mycket viktig funktion som en etablerad kanal för EU-relaterade frågor och ibland snabba processer för att vara i fas med EU:s hantering av olika frågor av betydelse för utvecklingen i regionen. Det är genom det och den samverkan som EFNS har också i utbytet med norra Finland och Norge genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas, som det nordliga Europa blir synligt i EU och får olika extra stöd från EU för sitt utvecklingsarbete.  

Kraftsamling inför den nya mandatperioden

I och med region- och kommunvalen under 2022 sker nu ett byte av rapportörer att företräda de olika medverkande politiska församlingarna i nätverket. EFNS har lånat Europaparlamentets term “rapportör” för ansvariga utsedda ledamöter i olika frågor. Rapportörerna i Europaforum sitter i olika arbetsgrupper där de med stöd av tjänstepersonerna från de olika regionerna och dessa jobbar i olika arbetsgrupper för att bevaka olika EU-frågor och besluta om norra Sveriges positioner kring dessa när det finns anledning att föra fram norra Sveriges syn till EU:s aktörer. 

Det är nu lite av en återstart av nätverket i en tid när också EU är på väg att ställa om till att förbereda för nästa budget- och programperiod med många olika förslag och förhandlingar inför det för Europaforum att följa och engagera sig i för att tillförsäkra utfall som gagnar hela norra Sverige. Nästa anhalt är ett rapportörsmöte med den nya mandatperiodens politiker och årets stora forum i Umeå den 4–5 maj. 

/Maria Boström

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges stora forum i Umeå 4–5 maj och hur du registrerar dig här.

Läs mer om Europaforum Norra Sverige här.

 

   

 

16 Mar 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information