Europaparlamentet har röstat om viktiga förslag för norra Sverige

Under vecka 37 sammanträdde ledamöterna i Europaparlamentet för den månatliga plenaromröstningen i Strasbourg. Europaparlamentarikerna röstade då om en rad frågor med särskilt intresse för norra Sverige, däribland akten om kritiska råmaterial och revideringen av förordningen om förnybar energi.

Europaparlamentet röstar för att öka utbyggnaden av förnybar energi 

Den 12 september röstade Europaparlamentet om en revidering av direktivet om förnybar energi (RED III) som bland annat handlar om att öka utbyggnaden av förnybar energi. Uppdateringen av förnybartdirektivet ökar andelen förnybar energi i EU:s slutliga energiförbrukning till 42,5 procent senast 2030. Medlemsländerna uppmanas även att sträva efter att uppnå 45 procent. 

En viktig fråga för norra Sverige kopplat till förnybartdirektivet har varit huruvida biomassa för energiändamål som inte har passerat en industri ska klassas som förnybar energi eller inte. Politiker från norra Sverige försökte tidigt påverka förslaget och fick med stöd av North Sweden en debattartikel in i Politico där de försökte ge en bild av det svenska hållbara skogsbruket och hur förnybara råvaror från skogen är avgörande för hur de arktiska regionerna ska klara av uppvärmning. I förslaget som Europaparlamentet godkände den 12 september klassas biomassa för energiändamål som förnybar men dock med strängare kriterier för användningen av biomassa och där skörd av biomassa bör göras på ett sätt som minimerar negativ påverkan på markkvalitet och biologisk mångfald. 

Inom transportsektorn bör utbyggnaden av förnybara energikällor leda till en minskning av växthusgasutsläppen med 14,5 % till 2030, genom användning av en större andel avancerade biodrivmedel och en mer ambitiös kvot för förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung, exempelvis vätgas. 

Det antagna förslaget innehåller också bestämmelser om ett snabbare godkännandeförfarande för utbyggnaden av förnybar energi, såsom solpaneler eller vindkraftverk. Nationella myndigheter bör inte ta längre tid än 12 månader på sig att godkänna nya anläggningar för förnybar energi om de är belägna i så kallade “förnybara go-to-områden”, vilket innebär specifika områden som bedöms särskilt lämpliga för installation av anläggningar för produktion av energi eller förnybara energikällor.  

Läs mer om direktivet här

Läs mer om REDIII här och här

Läs debattartikeln från politikerna i norra Sverige i tidningen Politico här

Europaparlamentet röstar för att säkerställa EU:s tillgång till säker och hållbar försörjning av kritiska råmaterial 

EU-kommissionen presenterade i mars 2023 ett förslag till en lagstiftning om kritiska råmaterial (Europan Critical Raw Materials Act, CRMA) som syftar till att säkerställa EU:s tillgång till säker och hållbar försörjning av kritiska råmaterial. På grund av Norrbottens och Västerbottens stora tillgångar till flera av de råvaror som EU-kommissionen listat som kritiska eller strategiska och på grund av de gruvverksamheter och industrier som finns i området har det varit en viktig fråga att bevaka för att regionernas intressen ska tillvaratas. Region Västerbotten och Region Norrbotten har tillsammans tagit ställning till förslaget och svarade på EU-kommissionens öppna samråd. I svaret välkomnar de lagförslaget men trycker även på behovet av att värna det nationella självbestämmandet och att involvera regioner och lokalsamhället i arbetet, vilket krävs för att nå en samhällelig acceptans.   

Den 14 september antog Europaparlamentet sin ståndpunkt inför förhandlingarna om lagförslaget. Nästa steg är att Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen inleder triologiförhandlingar, vilket kommer att ske inom kort. 

Läs mer Europaparlamentets antagna text här

Läs North Swedens tidigare artikel om kritiska råvaror här

Läs mer om Region Västerbottens och Region Norrbottens position här

Europarlamentet har röstat igenom förordningen för hållbara flygbränslen 

Den så kallade RefuelEU Aviation-förordningen som syftar till att öka andelen grönt flygbränsle i EU presenterades av EU-kommissionen i juli 2021 och har nu röstats igenom i Europaparlamentet. Förordningen innebär att alla flygplan som avgår från särskilt utvalda  flygplatser inom EU kommer behöva använda en viss del grönt flygbränsle, med start 2025. Målet är att 70 procent av flygplanens flygbränsle är grönt vid år 2050. Hållbara flygbränslen inkluderar bland annat biobränslen från jordbruks- och skogsrester, bioavfall samt vätgasbaserade bränslen. Förordningen väntas implementeras delvis i januari 2024 och delvis i januari 2025.  

Läs North Swedens tidigare artikel om hållbara flygbränslen här

Läs mer om förordningen här

Ny resolution om prostitution i EU  

Europaparlamentet antog en resolution om prostitution inom EU, kallad Reglering av prostitution i EU: dess gränsöverskridande konsekvenser och inverkan på jämställdheten och kvinnors rättigheter”. Syftet med resolutionen är att belysa samt minimera de skillnader kring lagstiftning om prostitution som finns i EU:s medlemsländer. 

I den ursprungliga texten uppmanades medlemsländerna att genomföra den så kallade nordiska modellen som kriminaliserar sexköpare. Den slutliga texten var dock mindre kraftfull och uppmanade istället till initiativ för att minska efterfrågan och "bestraffning av köpare". Resolutionen är inte bindande för medlemsländerna. 

Läs mer om regleringen här 

/Julia Bergsten  

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information