Kritiska råvaror högt på EU:s agenda med förslag på ny rättsakt

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till lagstiftning kring kritiska råmaterial (Critical Raw Materials Act). Lagförslaget syftar till att säkerställa EU:s tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råvaror. Råvaror som är avgörande vid tillverkning av viktig teknik för den gröna omställningen och där majoriteten idag importeras från odemokratiska stater samtidigt som det finns en stor tillgång inom Europa, inte minst i norra Sverige. Just nu finns det ett samråd öppet till den 22 maj 2023.

Den 16 mars presenterade EU-kommissionen ett förslag till lagstiftning kring kritiska råmaterial. Lagförslaget om kritiska råmaterial syftar till att säkerställa en säker och hållbar tillgång till kritiska råvaror i EU. Det görs genom bland annat genom att fastställa tydliga prioriteringar för åtgärder, skapa säkra och resilienta leveranskedjor, minska risken för försörjningstrygghet, investeringar i forskning, innovation och kompetens samt förbättringar inom återvinning, cirkularitet och hållbarhet.

Lagförslaget innehåller både en uppdaterad lista över kritiska råvaror samt en förteckning över strategiska råvaror – råvaror som är av avgörande betydelse för tillverkning av viktig teknik för den gröna omställningen. Däribland återfinns sällsynta jordartsmetaller som norra Sverige har stora tillgångar av – under EU-kommissionens besök i Kiruna för invigningen av det svenska EU-ordförandeskapet tillkännagavs att man hittat Europas största fyndighet med sällsynta jordartsmetaller i Kiruna. Andra kritiska råvaror som listas är bland annat grafit, litium och kobolt.

Diversifiering av leveranskedjan högt på agendan

I akten fastställer EU-kommissionen riktmärken för diversifiering av leveranskedjan av råvaror, där målet är att år 2030 lägga en grund för en hållbar leveranskedja.

  • Minst 10 % av EU:s totala årsförbrukning av utvunnet material
  • Minst 40 % av EU:s totala årsförbrukning av bearbetat material
  • Minst 15 % av EU:s totala årsförbrukning av återvinningsmaterial.
  • För varje strategisk råvara i alla relevanta bearbetningsskeden får inte mer än 65 % av EU:s årliga förbrukning komma från ett enda tredjeland.

EU-kommissionen vill även utöka medlemsländernas kapacitet att utvinna kritiska råvaror på egen hand med bland annat förenklade tillståndsprocesser. Utvalda strategiska projekt kommer att få stöd för tillgång till finansiering och kortare tidsramar för tillståndsgivning (24 månader för utvinningstillstånd och 12 månader för bearbetnings- och återvinningstillstånd). Medlemsländerna ska även prospektera i högre grad för att hitta nya fyndigheter av kritiska råvaror.

Utöver de inhemska målen la kommissionen också stor vikt vid att bygga upp starka relationer till tredjepartsländer som sitter på stora tillgångar av kritiska råvaror.

En del av EU:s gröna industriplan

Lagen om kritiska råvaror är en del av EU:s Industriplan för den gröna given och presenterad parallellt med EU:s förslag om förordning om nettonollindustri samt förslaget om reform av elmarknaden och ska tillsammans bidra till att skala upp EU:s tillverkning av viktiga koldioxidneutrala tekniker för att säkerställa en säker, hållbar och konkurrenskraftig leveranskedja för ren energi att nå EU:s klimat- och energiambitioner.

Vad händer nu?

Nu väntar en politisk process i bland annat EU:s ministerråd och Europaparlamentet där den nya förordningen kommer att diskuteras och förhandlas om innan den kan träda i kraft. Lagförslaget är i form av en förordning, vilket innebär att EU:s medlemsländer blir skyldiga att direkt tillämpa de nya reglerna om den antas.

Fram till den 23 maj finns det även möjlighet att lämna synpunkter EU-kommissionens nya förslag. Svara på det öppna samrådet här.

Läs mer om akten om kritiska råvaror här

Läs Region Västerbotten och Region Norrbottens position om akten här

Läs mer om EU:s gröna industriplan här

Läs mer om förslaget om reformen av EU:s elmarknaden här och svara på samrådet här 

Svara på samrådet om förordningen av nettonollindustri här

/Andreas Lindström

 

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information