Ministerrådet har godkänt slutsatser om att stärka den europeiska datorspelssektorn

Den 24 november godkände ministerrådet slutsatser om gemensamma ambitioner för att stärka och utveckla den europeiska dataspelssektorn. Medlemsländerna uppmanas bland annat att attrahera och behålla talanger bland videospelsproffs på den europeiska arbetsmarknaden för att kunna stärka den europeiska industrin. Antagandet av dessa gemensamma slutsatser antyder att EU och medlemsländerna fått upp ögonen för Spelutveckling som en betydande bransch och kan leda till vidare insatser i framtiden. Slutsatserna lyfter även programmet ”Kreativa Europa” där EU samlar sin finansiering som finns tillgänglig videospel och fördjupande innehållsutveckling.

EU har en stark marknad för videospel och har under 2023 fått ett ökat intresse från EU som en betydande industri med många arbetstillfällen och med stor tillväxtpotential i Europa. Sverige har särskilt pekats ut som ett föregångsland i en Horisont Europa utlysning som stängde under 2023 och syftar till att kartlägga de åtgärder som krävs från EU för att stärka den Europeiska datorspelsbranchen. Norra Sverige har tagit en ledande roll med flera aktiva och växande kluster runt om i regionerna. Norra Sveriges spelutveckling var också något som lyftes fram för beslutsfattare och intressenter inom de kulturella och kreativa branscherna från hela Europa under European Creative Industry 2023 Summit i Umeå. 
 
Den europeiska spelindustrin kommer med sina utmaningar, vilket inte minst har att göra med en stark internationell konkurrens vilket uttrycks i Ministerrådet slutsatser från den 24 november som syftar till att starka den europeiska datorspelssektorn.  

Ministerrådet vill se till att behålla speltalanger på den europeiska arbetsmarknaden  

Ministerrådets slutsatser godkänns mot bakgrund av Europeiska unionens arbetsplan för kultur 2023–2026, där en av åtgärderna är att stärka datorspelssektorn i Europa tillsammans med den kulturella och kreativa dimensionen av sektorn. 

I sina slutsatser uppmanas medlemsstaterna att verka för att stötta och jobba med den kulturella, ekonomiska och sociala potential som spelmarknaden besitter. Ministerrådet uppmanar vidare medlemsstaterna att stödja den kreativa och kulturella dimensionen av videospel, inklusive användningen av kulturarvsdata i den kreativa processen och skyddet av immateriella rättigheter, hjälpa europeiska videospelsföretag att växa, förnya sig och få tillgång till finansiering, attrahera och behålla talanger bland videospelsproffs på den europeiska arbetsmarknaden, främja ansvarsfullt spelande, och säkerställa en säker onlinemiljö för videospel.  

Ministerrådet bjuder även in EU-kommissionen till att främja jämställdhet inom videospelssektorn för att säkerställa jämlikhet mellan könen, lika lön, uppmuntra gränsöverskridande samproduktioner av videospel mellan medlemsländer, stödja samarbete med andra kulturindustrier och sektorer av den europeiska ekonomin, samt öka konkurrenskraften för europeiska videospelsföretag, och då särskilt små och medelstora företag.  

EU-finansiering för spelindustrin 

EU har redan en viss finansiering tillgänglig för spelutveckling genom programmet Kreativa Europa som är EU:s ramprogram för stöd till kultur- och audiovisuella sektorer. Det finns finansiering att söka inom videospel och fördjupande innehållsutveckling. Finansieringen vänder sig till videospelsproduktionsföretag och andra företag som producerar fördjupande innehåll för att utveckla verk med hög originalitet och innovativt och kreativt värde. Vilka även har en hög kommersiell ambitionsnivå och omfattande gränsöverskridande potential för att nå europeiska och internationella marknader.  

Deadline är den 24 januari och mer information går att hitta här 

/Julia Bergsten  

Läs mer om ministerrådets slutsatser här

Läs mer om European Creative Industry Summit här 

18 Dec 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information