Svara på samråd om EU:s klimatmål till 2040

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter och inspel till utformandet av EU:s klimatmål för 2040. EU har sedan tidigare fastställt sina klimatmål för 2030 och 2050, med målsättningen om att Europa ska vara världens första klimatneutrala kontinent 2050. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på utformandet av de mellanliggande klimatmålen till 2040, där aktörer som berörs av EU:s gröna omställning välkomnas att svara på EU-kommissionens öppna samråd. Svara senast den 23 juni.

EU har sedan tidigare fastställt sina klimatmål för 2030 och 2050, där målsättningen är att EU ska minska sina utsläpp med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990:s nivåer och bli helt klimatneutralt till 2050 i linje med den gröna given. För att realisera detta har EU-kommissionen bland annat lanserat klimatpaketet Fit for 55, som består av ett flertal nya och skärpta lagförslag inom klimat- och miljöområdet med tydliga målsättningar på utsläppsminskningar till 2030.  

Svara på det öppna samrådet senast 23 juni 

Just nu arbetar EU-kommissionen med att utforma målsättningarna för klimatarbetet till 2040, som likt klimatpaketet Fit for 55 utgör ett delmål till att nå klimatneutralitet 2050. Av den anledningen bjuder EU-kommissionen in till ett öppet samråd som syftar till att samla in synpunkter och inspel från allmänheten och berörda aktörer som deltar i eller påverkas av den gröna omställningen. Aktörer såsom nationella, regionala och lokala myndigheter, industrier, forskningsinstitutioner, icke-statliga organisationer, akademiska institutioner med fler, välkomnas att komma med synpunkter genom det öppna samrådet.

Läs mer och svara på det öppna samrådet senast den 23 juni här.

Läs mer om klimatpaketet Fit for 55 här.

Läs mer om EU:s gröna industriplan här.

/ Vilma Nuldén

10 Maj 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information