Hydrogen Valleys’ Days – event med vätgas i fokus

Clean Hydrogen Partnership och EU-kommissionen anordnade tillsammans första upplagan av eventet Hydrogen Valleys’ Days 17–18 juni 2024 i Bryssel. Målet med eventet var att lansera en färdplan för Hydrogen Valleys samt diskutera med olika intressenter, som exempelvis beslutfattare, lokala myndigheter och projektutvecklare. Under eventet fick ansvariga för olika vätgasprojekt dela med sig av erfarenheter, och därmed ge framtida projektansvariga tips och rådgivning.

Clean Hydrogen Parternship är ett offentligt-privat partnerskap som arbetar för att stödja forskning och innovation inom vätgastekniken i Europa. Det initierades av EU-kommissionen och finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Partnerskapet syftar till att skala upp utvecklingen och spridningen av den europeiska värdekedjan för säker och hållbar ren väteteknik för att i sin tur få ut mer innovativa konkurrenskraftiga lösningar på marknaden. Slutmålet är att bidra till ett hållbart, koldioxidfritt EU som har en välfungerande vätgasstrategi.  

Eventet, som anordnades av Clean Hydrogen Parternship tillsammans med EU-kommissionen, tog plats 17–18 juni och bygger på det tidigare arbetet med Clean Hydrogen Joint Undertaking. Fokuset under eventet var lanseringen av den nya färdplanen för Hydrogen Valleys i EU och dess tillhörande anläggningar. Dagarna bestod av diskussioner med beslutsfattare, lokala myndigheter, projektutvecklare, investerare samt industrileverantörer som arbetar för att forma lokala väteekosystem. Implementeringen av fler väteekosystem ska bidra till att nå REPowerEU:s mål, vilket är att fördubbla antalet vätedalar i EU till 2025. Eventet genomsyrades av vikten av vätgas i omställningen till ett grönare Europa, då flertalet aktörer betonade att elektricitet inte är en hållbar lösning som vi kan förlita oss på.  

Vätgasekonomi från policy till praktiken 

Första dagen började med en introduktion av eventet där bland annat Valerie Bouillon-Delporte, verkställande direktör, Clean Hydrogen Partnership och Marc Lemaître, generaldirektör vid EU-kommissionens Generaldirektorat för forskning och innovation (DG RTD), hälsade välkommen. Bouillon-Delporte klargjorde att Hydrogen Valleys är som kluster av vätgasaktörer i lokala vätgasekonomier samt förklarade utvecklingen av väteekonomin ur ett policyperspektiv. Lemaître förklarade att om det ska vara möjligt för EU att nå sina klimatmål spelar vätgas en stor roll. Ett återkommande tema var att olika typer av finansiering krävs, inte bara finansiering från EU utan även nationell och regional finansiering.  

Därefter diskuterades utvecklingen av väteekonomin över EU ur ett regionalt perspektiv; från policy till praktiken, där fokus låg på paneldeltagarnas erfarenheter att arbeta inom vätgassektorn. Det bidrog till att deltagarna fick en helbild av väteekonomin och dess utveckling.  

Rosalinde van der Vlies, Direktör för Clean Planet, Generaldirektorat för forskning och innovation (DG RTD), EU-kommissionen, levererade ett flertal olika punkter som hon ansåg är kritiska för framtiden kopplat till vätgas, där forskning och innovation framkom som det absolut viktigaste. Van der Vlies menade att vi måste utveckla och skala upp det vi redan har men att en ständig forskning är kritiskt för vidare effektivisering. Vidare förklarar hon att utbyte av kunskap är viktigt samt att EU måste gå globalt med vätgasinnovationen. Slutligen förklarade van der Vlies att feedback från olika aktörer är viktigt för att EU ska kunna lansera nya, hållbara färdplaner som har olika perspektiv i åtanke. 

Gränsöverskridande samarbete för vätgas 

I den tredje panelen, där fokuset var projektutvecklingshjälp för att accelerera upptaget av väteprojekt över europeiska regioner deltog bland annat Jatta Jussila, VD, CLIC Innovation, som berättade om projektet BalticSeaH2 där de har 40 olika partners och arbetar aktivt i flera olika länder, bland annat i Sverige, men med fokus på Finland och Estland. Jussila förklarade hur ett gränsöverskridande samarbete kan fungera och vad de arbetar med för att förenkla arbetet. Hon berättade att samarbetet mellan Finland och Estland i projektet har förenklats av de täta relationerna mellan länderna. 

Sist på dagens agenda var lanseringen av färdplanen. 

Ökad finansiering av Hydrogen Valleys 

Den andra dagen av eventet initierades av en panel med temat finansiering för vätedalar. På plats var Isidoro Tapia, Senior Energiekonom, Klimatkontoret inom Operativa Direktoratet, Europeiska investeringsbanken (EIB), som berättade hur EIB stödjer utvecklingen för vätgas. 

Tapia menade att de är positivt inställda till att medfinansiera kommande projekt kopplat till vätgas och lyfte H2 Green Steel som exempel, där EIB har gått in med stora finansieringar tillsammans med Nordiska Investeringsbanken (NIB). H2 Green Steel lyftes flertalet gånger under panelsessionen som ett typexempel på projekt som är lämpliga för stora finansieringar direkt från EIB, men frågor uppstod gällande mindre projekt och vart de kan söka sig för finansiering. Där förklarade Tapia att mindre företag som söker mindre summor kan vända sig till andra organ som i sin tur är finansierade av EIB.  

Norra Sverige och vätgas  

Under 2023 års upplaga av EU:s Vätgasvecka gick Norrbottens och Västerbottens aktörer som satsar på vätgas ihop i en gemensam satsning. Satsningen inkluderade en monterutställning under EU:s stora vätgasevent där Norrbotten och Västerbotten som regioner deltog, såväl som bolag och universiteten Luleå Tekniska Universitet (LTU) och Umeå Universitet (UmU). Representanter från de kommuner i Norrbotten och Västerbotten som är centrala i de stora vätgasinvesteringarna, och som arbetar för att växa och möjliggöra de stora industrietableringarna var med på plats. North Sweden deltog i planeringen och anordnade under vätgasveckan ett nätverksevent med vätgasaktörer i Bryssel samt rundabordssamtal med beslutsfattare i EU:s institutioner. 

/Ellen Nilsson 

Läs om EU Hydrogen Week 2023 här

Ta del av alla Clean Hydrogen Partnerships rapporter här 

Läs mer om H2 Green Steels finansiering här  

19 Jun 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information