Ministerrådet har antagit akten om kritiska råvaror

Ministerrådet har nu antagit akten om kritiska råvaror, vilket är det sista steget i förhandlingarna innan akten formellt kan antas. Den nya förordningen ska säkerställa EU:s konkurrenskraft och göra EU mindre beroende av import. Den ska även bidra till att mer innovation längs värdekedjan uppmuntras samt främja forskning, nya alternativa material och miljövänligare gruvdrift och produktion.

Innehållet i förordningen som nu har antagits av ministerrådet består av två förteckningar över material, där det nu är 34 material som räknas som kritiska och 17 material som ses som strategiska. Dessa material förväntas vara avgörande för den gröna och den digitala omställningen, men även för försvars- och rymdindustrin. I akten fastställs även tre riktmärken gällande EU:s årliga förbrukning av råvaror. Med dessa riktmärken menas det att 10% av de kritiska råvarorna ska tas ifrån lokal utvinning, 40% ska bearbetas i EU och 25% ska tas från återvunna material. 

Tillståndsprocesser 

För det projekt som utses till strategiskt viktiga av EU-kommissionen ska medlemsländerna se till att behandla tillståndsansökningar skyndsamt. Utvinningsprojekt ska få besked på tillståndsansökan inom 27 månader, och materialåtervinnings- och bearbetningsprojekt bör få tillstånd inom 15 månader. Medlemsländerna ska även utse kontaktpunkter som blir så kallade ”one stop shop” som håller ihop processerna och ser till att en tillståndssökare bara behöver hålla kontakt med en myndighet.  

Hänsyn till lokalbefolkning och urfolk  

Förordningen innehåller även formuleringar som lyfter lokalsamhällets och urfolkets rätt att komma till tal i processerna. Målet är att tillse ett meningsfullt samarbete med det lokala samhället eller samhällen som kan komma att påverkas av projektet. För de strategiska projekten ska det finnas en plan för samhällelig acceptans genom meningsfullt samarbete med lokalsamhället som påverkas av projekten tillsammans med en miljökonsekvensbedömning. I de fall urfolket påverkas ska det även finnas en plan för meningsfull konsultation som förbygger negativa effekter med kompensation och åtgärdsplaner.  

Behov av materialen 

Inom många moderna tekniker som brukas idag finns det kritiska råvaror, exempelvis i solpaneler, elbilar och smarta mobiler. Alla dessa tekniker är viktiga för att genomföra den gröna och digitala omställningen. EU ser därför vikten av att säkra sin försörjning av kritiska material för att bibehålla tekniskt ledarskap, en ekonomisk motståndskraft och strategiskt oberoende av utomstående länder. Akten om kritiska råvaror är inte den enda akten som ska förbättra EU:s ställning på den globala marknaden. Den nya akten är tillsammans med förordning om nettonollindustrin och reformen av elmarknadens utformning en del av ett flaggskeppsinitiativ inom lagstiftningen i industriplanen, vilket är en del av den gröna given.  

Förordningen måste signeras 

Den preliminära överenskommelsen har funnits på plats sedan 13 november 2023. Efter att Europaparlamentet formellt antog texten samma månad var ministerrådets antagande 18 mars 2024 det sista steget i förhandlingarna innan den kan träda i kraft. Akten blir då föremål för nationell implementering där den svenska regeringen ska genomföra nödvändiga lagändringar för att leva upp till förordningen och se till att uppnå tidsgränserna i tillståndsprocesserna. 

Norrbotten och Västerbottens synpunkter på akten om kritiska råvaror 

När EU-kommissionen tog fram sitt förslag på en rättsakt om kritiska råvaror i mars 2023 tog Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans fram ett positionspapper där de lyfte fram sina synpunkter på förslaget.  

Region Norrbotten och Region Västerbottens ståndpunkter i korthet:  

  • Förslagen ska bidra till en gruvnäring med höga hållbarhetsmål, som tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar i de områden där gruvverksamhet sker 
  • Tidig dialog med lokalsamhället och tydliga ekonomiska incitament 
  • Involvera regionerna i arbetet om kritiska råvaror 
  • EU har en viktig roll som facilitator och finansiär men det nationella självbestämmandet måste respekteras
  • Understryka det stora behovet av insatser inom forskning och innovation för att mineral- och gruvindustrin ska lyckas öka EU:s nivå av självförsörjning 
  • Hela värdekedjan behöver stärkas och breddas med ett utökat fokus till strategiska material samt till infrastrukturen i norra Sverige. 

/Ellen Nilsson 

Läs mer om ministerrådets godkännande här  

Läs mer om Europaparlamentets godkännande här

Läs om den årliga råvaruveckan här  

Läs mer om nettonollindustri här 

Läs mer om Region Norrbotten och Region Västerbottens synpunkter på EU:s rättsakt om kritiska råvaror här

  

 

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information