Norra Sverige tydligare på kartorna i ny europeisk transportplan

Den 24 april godkände Europaparlamentet den uppdaterade europeiska transportplanen för att slutföra kritiska transportprojekt inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) såsom gränsöverskridande vägar, järnvägar, broar och tunnlar. Nu har även ministerrådet formellt antagit revideringen. Det högst prioriterade stomnätet ska vara klart till 2030 och det mer heltäckande nätet ska stå klart senast 2050. I den nya lagstiftningen har vissa nya delar lagts till i ett så kallat utvidgat stomnät med en mellanliggande tidsfrist - 2040.

North Sweden rapporterade tidigare i januari om en preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet kring en reviderad europeisk transportplan, TEN-T förordningen, som EU-kommissionen lade fram ett förslag för i december 2021. Europaparlamentet röstade formellt igenom den slutliga överenskommelsen i slutet av april, med stor majoritet, och nu har även ministerrådet formellt antagit den nya lagstiftningen. Revideringen är därmed slutförhandlad och antagen av alla parter.  

Syftet med TEN-T-förordningen är att säkerställa utbyggnad av ett sammankopplat, gränsöverskridande transportnätverk utan flaskhalsar och saknade transportlänkar så kallade “missing links”. I den nya revideringen läggs ett stort fokus på det nya säkerhetsläget i Europa. Kopplingar till Ryssland och Belarus tonas ned medan förbindelserna med Ukraina och Moldavien stärks. I den nya förordningen tas även större hänsyn till militära behov när infrastruktur byggs eller uppgraderas. Inom TEN-T-projekt där företag från tredje länder är delaktiga måste de inblandade medlemsländerna informera EU-kommissionen om vidtagna åtgärder för eventuella säkerhetsrisker. Inom ett år efter att revideringen trätt i kraft måste EU-kommissionen genomföra en studie som undersöker storskaliga förflyttningar med kort varsel inom EU för att underlätta den militära mobilitetsplaneringen.  

North Swedens arbete för att inkludera norra Sverige på TEN-T-kartorna 

Norra Sverige har länge strävat efter att justera TEN-T-kartorna för att inkludera fler viktiga transportsträckor och noder i regionen. Det övergripande målet är att EU ska stötta ett transportsystem som sammanlänkar Europas nordliga delar. I en geografiskt stor men glest befolkad region i centrum för den gröna omställningen och det nya geopolitiska säkerhetsläget är en välfungerande transportinfrastruktur av största vikt. Med ett exportintensivt näringsliv är pålitliga godstransporter en nödvändighet för regionens utveckling och tillväxt. Det handlar inte bara om att frakta gods, men även om att kunna locka och behålla arbetskraft.  

I de tidigare förhandlingarna om finansieringsverktyget för TEN-T, Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), fick norra Sverige igenom en förlängning av stomnätskorridorerna Skandinavien – Medelhavet och Nordsjön – Östersjön norrut, vilket ökar möjligheterna för medfinansiering från EU och ger norra Sverige en plats vid bordet i två årliga korridorsforum där genomförandet av TEN-T diskuteras. Även under förhandlingarna om en reviderad TEN-T har norra Sverige fått gehör genom att ett stort antal viktiga noder inkluderats i norr. Umeå och Sundsvall definieras som urbana noder och terminalerna i Luleå, Umeå och Sundsvall samt Piteå hamn TEN-T-klassificeras. Från att norra Sverige varit en vit fläck på EU:s transportkartor så finns vi nu mycket tydligare med, vilket dels öppnar upp för olika typer av samarbeten, men även för större möjligheter till EU-finansiering av infrastrukturprojekt.  

Nästa steg 

Den preliminära överenskommelsen mellan Europaparlamentet och ministerrådet har antagits av både ministerrådet och Europaparlamentet och är därmed klar. De nya reglerna ska nu offentliggöras i Europeiska unionens offentliga kanaler och kommer att träda i kraft 20 dagar senare.  

/Jenny Hammersland 

Läs mer om rådets antagande här

Läs mer om Europaparlamentets antagande här

Läs Europaforum Norra Sveriges positionspapper om det gemensamma järnvägsområdet här

17 Jun 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information