Reference Site för hälsosamt åldrande

Region Norrbotten har med flera års erfarenhet av att arbeta med utveckling av digitala lösningar inom vården och med sitt drivande engagemang i gränsöverskridande innovationsprojekt tagit ledningen i EU och ligger nu på topp i EU:s rankning när det gäller innovativa lösningar inom ramen för hälsosamt åldrande.

Genom att vara en del av nätverket European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP on AHA, samarbetar Norrbotten med andra europeiska regioner som är så kallade Reference Sites för att utbyta erfarenheter inom hälsoinnovation och fungera som inspirationskälla för hela EU i syfte att skapa kreativa och användbara lösningar för ökad levnadsstandard och hälsa bland äldre. Statusen innebär att regionen blir identifierad som en ledare inom branschen då det inte är ovanligt att dialog förs mellan regionen och EU-kommissionen och det innebär ett utökad internationellt nätverk med aktörer som vill medverka i projekt. Varje Referens Site tilldelas 1 – 4 stjärnor beroende på hur många kriterier de uppfyller, Norrbotten innehar fyra stjärnor. I egenskap av att vara Reference Site har Norrbotten en särskild ställning i form av ökad insyn och möjlighet att ge feedback i tidiga skeden under EU-kommissionens hälsolagstiftningsprocesser.

I Europa ser vi just nu en åldrande befolkning, vilket innebär ökade kostnader. För att hantera dessa kostnader satsar EU-kommissionen mycket på innovation inom vård och hälsa. Europeiska Innovationspartnerskapen, EIP, hjälper till att skapa partnerskap mellan olika aktörer inom den digitala unionen. Här bedrivs ett aktivt arbete för att förespråka ett hälsosamt och aktivt åldrande med ett övergripande mål på att öka den genomsnittliga friska livslängden för EU-medborgare med 2 år till och med 2020. Mellan 2016-2018 investerades över 4 miljarder euro i innovationerna, med syftet att förbättra livsstandarden för över 5 miljoner människor.

2016 tilldelades Norrbotten 3 stjärnor och 2019 belönades Norrbotten med 4 stjärnor. Vid 2019 års utlysning var det totalt 77 europeiska regionala och lokala organisationer som tilldelades statusen varav enbart 25 stycken erhöll fyra stjärnor.

Mer information om European Innovation partnership med dess Reference Sites och vilka andra regioner i Europa som fått utmärkelsen