Regionpolitik i ny budget

2019-03-12

North Sweden har tillsammans med andra svenska regionkontor tagit fram en rapport som sammanfattar de största väntade förändringarna för regionalt innovationsarbete under kommande budgetperiod.

De svenska regionkontoren har i en gemensam ansats tagit fram en rapport som sammanfattar de största föreslagna förändringarna för regionalt innovationsarbete i kommande budgetperiod 2021-2027. I den pågående budgetförhandlingen är regionalpolitiken såväl som forsknings- och innovationsfinansieringen i Horison Europe (tidigare 2020) under översyn vilket kommer att påverka hela det regionala innovationssystemet; regioner, lokala myndigheter, företag och forskningsaktörer.

Rapporten ger en överblick över de största förändringarna baserat på EU-kommissionens förslag som lades fram maj och juni 2018. En genomgående förändring som beskrivs i rapporten är ökad betydelse och fokus på regionernas arbete med smart specialisering. Konceptet innebär att regionen uppmanas att ta fram en strategi för utveckling av regionens styrkeområden. Den förväntade förändringen innebär t.ex. en övergång från dagens krav på ”förekomsten av en strategi” till att regionen ska kunna visa på ”god styrning” av smart specialisering för att ta del av vissa av de regionala utvecklingsmedlen.

Andra förändringar som behandlas i rapporten inkluderar starkare fokus på ”synergier mellan fonder” där finansiering från olika fonder ska kunna kombineras för att starkare bidra till EU:s mål. Samt den nya finansieringsformen för interregionala innovationsinvesteringar (kallad komponent 5) som öppnar upp för nya typer av samverkan mellan regioner.

Korrekt bild Niklas nyhet

Rapporten som omfattar 29 sidor och inleds med en kort sammanfattning finns fritt tillgänglig här

/Niklas Johansson

Nyheter

 • EU-kommissionen finansierar projekt som ska bidra till implementeringen av 5G i Europa

  2019-05-22

  EU-kommissionen har valt att finansiera 7 stycken storskaliga 5-G försöksprojekt totalt motsvarande 100 miljoner euro. Projekten ska bidra till implementeringen av 5-G i flera vertikala sektorer. Målet är att stärka EU:s kapacitet att skapa socioekonomiska vinster från 5-G teknologier.

 • Svenskt deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram

  2019-05-21

  Vinnova lanserade i april 2019 sin årsbok gällande svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation under 2018, inom ramen för EU-projektet Horisont 2020. Sett till beviljade medel hamnar Sverige i toppen inom många forsknings- och innovationsområden, där exempelvis framtida och ny teknik, miljö- och klimatåtgärder, resurseffektiviseringar och råvaror lyfts fram.

 • Horizon Europe i framtiden

  2019-03-26

  Europaparlamentet och Ministerrådet har enats om utformningen av innovationsprogrammet Horizon Europe som ska gälla under nästa programperiod 2021-2027.

 • EU avsätter ytterligare två miljarder euro till vetenskapliga upptäckter 2019–2020 i syfte att sjösätta ett Europeiskt innovationsråd

  2019-03-25

  EU-kommissionen beslutade den 18 mars att två miljarder euro ska avsättas från EU-budgeten för de två kommande åren 2019–2020 i syfte att utveckla det Europeiska innovationsrådet (European Innovation Council, EIC) som har varit verksamt sedan 2017. Med det vill man stärka Europas konkurrenskraft, främja vetenskapliga upptäckter och snabbt få ut små företag på marknaden. EIC drivs nu som pilot men kommer att permanentas och få ett större utrymme under kommande programperiod.

 • Ny fond med start 2020 riktas enbart mot innovation som ska reducera koldioxidutsläpp

  2019-03-25

  Den 26 februari kommunicerade EU-kommissionen lanseringen om en ny innovationsfond med start 2020. Fonden motsvarar ett investeringsprogram med finansiering för 10 miljarder euro till tvärsektoriella innovationer inom ramen för koldioxidsnål teknik och syftet är att öka tekniksektorers globala konkurrenskraft. Initiativet som är en åtgärd i linjen med EU:s klimatstrategi 2050 om en ”ren planet för alla” kommer att sammanbringa resurser från olika instanser till en sammanlagd summa av 10 miljarder euro.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS