North Sweden seminarium om EU:s skogsstrategi och skogsindustrins betydelse

2014-05-22

Den 4 juni anordnar North Sweden ett seminarium om EU:s skogsstrategi och skogsindustrins betydelse för tillväxten i Europa 

Huvudtalare från Europeiska kommissionen samt regeringarna i Sverige och Finland, företrädare för industrin och akademi samt regionala representanter sammanstrålar i diskussioner om: 

- Skoglig biomassa - en viktig råvarukälla för framväxande biobaserade industrier. Europa är en stor exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror dvs klimatneutrala produkter vilka är producerade med hjälp av förnybar energi och förnybara skogsråvara. Diskussioner om vikten av att regelverk på EU-nivå möjliggör denna utveckling genom att lyfta substitution som ett redskap för en minskad klimatpåverkan.

- Verktyg för att hitta lösningar som gör att vi bättre kan ta oss an de framtidsutmaningar vi står inför, inte minst genom att tillgodose behovet av nya produkter och tjänster på den Europeiska marknaden och globalt. Medvetande höjande insatser om betydelsen av skogsindustrin för arbetstillfällen i urbana miljöer och i landsbygdsområden.

- Motverka klimathot: fokusera på att substituera material och energi av fossilt ursprung med produkter och energi baserade på skogsprodukter. Då uppnås den största klimatnyttan. Europas skogar är idag underutnyttjade och åldras och håller därför på att stanna av i tillväxt vilket medför minskande förmåga att binda in koldioxid. Ett aktivt brukande av naturresursen skog, möjliggör ett ökat upptag av koldioxid vilket tillsammans med utsläppsminskningar från energiproduktion och transporter samt energieffektivisering motverkar klimatförändringen.

Seminariet hålls den 4 juni kl 10-13 (registrering från 09.30) på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Målgrupp är intressenter från offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå, industrin och europeiska institutioner. 

Seminariet efterföljs av en lunchbuffé (från klockan 13.00).

Bakgrund

Meddelandet om en ny EU-skogsstrategi presenterades av Europeiska kommissionen i september 2013. Ministerrådet antog den 19 maj 2014 Rådslutsatser och Europaparlamentet väntas återuppta arbetet med att ta fram yttrande efter Europaparlamentsvalet. 

Kontakt

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advicer European Affairs,
(Transport, Raw Materials, Internal Market)

Phone: +32 (0)2 282 18 28
Mobile: +32 (0)475 773 963
E-mail: mona.mansour@northsweden.eu

Program och anmälan

Inbjudan och program (pdf)

Anmälan görs via detta webbformulär

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS