Hur mäts sociala framsteg?

2019-02-13

Region Västerbotten och Umeå kommun har bjudits in till en referensgrupp som ska bistå EU-kommissionen i utvecklingen av ett index för sociala framsteg. Målet är att indexet ska komplettera traditionella mått på framsteg som vanligen mäts med BNP-tillväxt. 8 februari hölls ett uppstartsmöte i Bryssel för konsortiet som utvecklar indexet tillsammans med EU-kommissionen. Region Västerbotten och Umeå deltog tillsammans med North Sweden och övriga regioner i Referensgruppen.

EU-kommissionen arbetar sedan tidigare med att utveckla ett regionalt statistiskt index, EU Social Progress Index (SPI), som ska tjäna som ett komplement till traditionella mått på tillväxt. Indexet som fortfarande är under uppbyggnad skapas i en kollaborativ process mellan EU-kommissionens Generaldirektorat för stads- och regional utveckling (DG Regio), entreprenörer för datainsamling och bearbetning samt regionerna som ska kunna tillämpa indexet i planeringen av sin verksamhet. 2016 presenterades indexet i en utkastversion som nu ligger till grund för ett pilotprojekt där indexet ska justeras och utvecklas till en slutlig version. Det är i den processen som referensgruppen bildats där Region Västerbotten och Umeå Kommun deltar.

Sociala framsteg bild till umbraco
North Sweden deltog tillsammans med region Västerbotten och Umeå kommun

Västerbotten ingår som en av 10 regioner i en referensgrupp som kommer att delta i pilotutvecklingen av indexet for att förankra utformningen av indexet så att de korrekt återger regionens situation och utgör ett relevant beslutsunderlag från regionala beslutsfattare runt om i Europa. Indexet ska även på sikt kunna användas som uppföljning EU:s insatser inom en rad policyområden för kontroll att insatserna går dit de gör mest nytta. Referensgruppen består av regioner från hela Europa med olika förutsättningar. Övre Norrland där Västerbotten ingår tillsammans med Norrbotten tillhör de allra mest högpresterande regionerna vid tillämpningen av indexet och regionen har utmärkt sig för att aktivt arbeta med t.ex. jämställdhetsperspektiv på stadsutveckling och social välfärd.

Traditionellt sätt är det vanligt att mäta regioners framsteg genom BNP, inkomst eller anställning. Denna studie har avsiktligt utelämnat sådana ekonomiska input-indikatorer vid framställningen av indexet och bygger istället på femtio indikatorer, främst från Eurostat men även från externa partners som inhämtar och bearbetar data.

Under uppstartsmötet 8 februari hölls inledande diskussioner om indexets indikatorer och hur väl de fångar regionernas förutsättningar. Pilotprojektet, som kommer att pågå i ett drygt år, ska resultera i en mer slutgiltig version av indexet som utvecklas för att vara relevant för regionernas företrädare. Norra Sverige företräddes på uppstartsmötet av Jonas Lundström, Region Västerbotten, chef näringsliv och samhällsbyggnad; Albert Edman, Umeå kommun, utvecklingsstrateg och Niklas Johansson, North Sweden, Policy Adviser.

Läs mer om EU regional social progress index 

Läs North Swedens tidigare artikel om index för sociala framsteg

/Niklas Johansson

Allmänna nyheter

 • Luleå kommunstyrelses arbetsutskott på studiebesök i Bryssel

  2019-04-24

  Den 15–16 april gjorde Luleå Kommunstyrelses arbetsutskott studiebesök i Bryssel. Gruppen hade en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-relaterade institutioner och organisationer. Luleåföreträdarna besökte inledningsvis North Sweden-kontoret som stod för programmet som präglades av möten med relevanta aktörer i syfte att lyfta Luleås styrkeområden och finna inspiration till finansieringsmöjligheter och relevanta EU-nätverk. Dagarna avrundandes med rundabordssamtal med olika viktiga EU-aktörer.

 • OECD-studie: Hur kan Sverige inkludera samerna i den regionala utvecklingen?

  2019-04-09

  Den 27 mars publicerade OECD en omfattande studie om Sveriges samiska befolkning kopplat till möjligheter för samiska näringar i regional utveckling. Studien som är en del av OECD:s bredare projekt undersöker hur ursprungsbefolkningar i Australien, Kanada, Norge och Sverige inkluderas i ländernas regionala utveckling. Syftet är att belysa utmaningar som ursprungsbefolkningsgrupper står inför samt uppmana berörda länder att vara mer inkluderande i nationella och regionala utvecklingsstrategier. I Sveriges fall menar OECD att ett tydligare politiskt ramverk behövs där resurser bör åsidosättas till samiska organisationer. Detta i syfte att utveckla samiska näringar som bidrar till ökad livskvalitet i hela regionen och främja samisk forskning då viktig data om samerna är bristfällig i dag.

 • Är nationalstaten på väg tillbaka? Om populism med Svenska Nätverken för Europaforskning

  2019-04-09

  Varje år släpper Svenska Nätverken för Europaforskning en bok innehållandes olika forskares syn på aktuella europeiska ämnen. Den 4 april vid Svenska representationen till EU presenterades årets bok ”EU och nationalstatens återkomst”. Seminariet som gästades av bokens författare, politiker Göran Färm och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, präglades av diskussioner kring bakomliggande anledningar till en växande nationalism, migration, skatterätt och den europeiska valutaunionen.

 • Europaforum Norra Sverige

  2019-04-04

  Vid det 25:e Europaforum Norra Sverige, möttes regionalpolitiker och tjänstemän med flera från Sveriges nordligaste län. Regionalpolitikens roll i EU-samarbetet stod i fokus.

 • Västerbotten besökte Bryssel

  2019-03-27

  Den 18-21 mars besökte Region Västerbottens enhet för externa relationer och strategisk platsutveckling Bryssel. Agendan innehöll ett flertal studiebesök.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS