SKL presenterar sina prioriterade EU frågor för 2019

2019-01-17

Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

Här sammanfattas de huvudsakliga frågorna som SKL kommer att bevaka under våren med kort information om vad SKL anser om diverse frågor:

 • EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027
 • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
 • Den sociala dimensionen av EU
 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
 • Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
 • Mobilitet och infrastruktur
 • Horisont Europa

 

EU:s långtidsbudget 2021–2027

I och med EU:s framtida budget för perioden 2021–2027 kommer en del fokus att riktas mot konsekvenserna av Storbritanniens eventuella utträde från EU. I ett axplock av vad som sker är att EU-kommissionen föreslår satsningar på säkerhet, migration, försvar och gränskontroll. Förslaget på budgeten innehåller även satsningar på forskning och innovation, digitalisering samt ungas sysselsättningsnivå. Förutom ökade satsningar innehåller EU:s budgetförslag även ändringar i regelverket i syfte att uppnå flexibilitet i EU-programmen samt minska byråkratin, något som SKL välkomnar. Dock anser SKL att det saknas tydliga jämställdhetsmål i EU:s budgetförslag.

Sammanhållningspolitik

Inom ramen för den regionala EU-politiken eller den så kallade sammanhållningspolitiken ska SKL fokusera på att säkerställa de svenska regionernas inflytande, när det gäller strukturfonderna. Men även verka för att Jordbruksfonden ska interageras mer med Regionalutvecklingsfonden för att säkerställa tillväxt och landsbygdsutveckling. Under 2019 kommer SKL fortsätta delta i referensgrupper om EU:s sammanhållningspolitik. 

Den sociala dimensionen av EU

EU-kommissionen föreslår ökade satsningar på sociala rättigheter inom arbetslivet samt en ökad jämställdhet inom EU. Kommuner, landsting samt regioner agerar som både arbetsgivare, utförare och beställare av tjänster inom välfärden vilket innebär att de har en betydande roll för Europas sysselsättnings- och jämställdhetsmål, något som SKL ska fortsätta att arbeta med under 2019.

Ett hållbart asyl-och flyktingmottagande

En av de största utmaningarna för kommuner, landsting och regioner är kapaciteten att ta emot och integrera nyanlända medborgare. Den ökade befolkningsmängden som migrationskrisen inneburit har lett till ett ökat behov för samhället av bostäder, arbetstillfällen, utbildning samt andra områden inom välfärden. Det leder i sin tur till ett ökat rekryteringsarbete för kommuner, landsting och regioner. Under 2019 kommer SKL därför att sträva efter att aktörer på lokal och regional nivå ska blir mer delaktiga i integreringen av nyanlända medborgare.

EU:s vattenstrategi, bättre hänsyn till lokala förutsättningar

Innan år 2025 vill EU-kommissionen ändra den nuvarande lagstiftningen som reglerar vatten. Förändringarna gäller samtliga vattenområden, som grundvatten, badvatten, dricksvatten och översämningar.  Under 2019 kommer SKL att fokusera på att anpassa lagändringarna till svenska förhållanden. 

Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning

Flera nya åtgärder ska tas för att sträva mot en cirkulär ekonomi inom Europa, detta för att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt samt öka Europas konkurrenskraft. Därför satsar EU-kommissionen på att minimera avfall genom att öka återvinning. SKL strävar efter att förenkla omställningen till en cirkulär ekonomi på lokal nivå. Med koppling till EU:s plaststrategi vill SKL fortsätta trycka på det lokala och regionala arbetet för en minskad plastanvändning med bland annat återvinning och avfallshantering. SKL skulle dock vilja se att det från EU:s håll satsas mer på själva produktionsprocessen och man försöker minska avfallet och reducera plastanvändningen redan där i ett tidigt stadie.

Mobilitet och infrastruktur

I syfte att effektivisera EU:s inre marknad, antogs förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). TEN-T förordningen innehåller åtgärder som ska möjliggöra för ett transportsystem utan flaskhalsar. SKL kommer fortsätta driva kommuners och regioners intresse, inom EU:s framtida transportsystem. 

Horisont Europa

Under 2019 antas nya Horisont, ramprogrammet för forskning och innovation. Programmet kommer fortlöpa under 2021-2027 väntas få ökade medel till innovation, utveckling samt forskning. SKL strävar efter att Horisont ska få en tydligare inriktning till samhällsrelaterade innovationer samt samordnas tillsammans med EU:s sammanhållningspolitik.

Läs mer om SKL:s prioriterade EU-frågor här 

/Stina Skoglöf

Allmänna nyheter

 • Tornedalsskolan och Baldergymnasiet vinnare i Euroscola-tävlingen

  2019-02-19

  Till 2019 har både Tornedalsskolan i Haparanda och Baldergymnasiet i Skellefteå vunnit möjligheten att åka till Bryssel som en del av Euroscola-projektet. Euroscola är ett projekt som startades av EU-parlamentet 1990. Varje år välkomnar Euroscola tusentals elever från EU:s medlemsländer, för att för en dag prova på att vara Europaparlamentariker i Strasbourg.

 • Forum Jämställdhet i Luleå

  2019-02-13

  Forum Jämställdhet anordnades av Region Norrbotten och Luleå kommun i Luleå 30-31 januari. Programmet uppmärksammade regionalt och lokalt jämställdhetsarbete.

 • Hur mäts sociala framsteg?

  2019-02-13

  Region Västerbotten och Umeå kommun har bjudits in till en referensgrupp som ska bistå EU-kommissionen i utvecklingen av ett index för sociala framsteg.

 • Välkomna Clara och Hannes!

  2019-01-28

  North Sweden välkomnar vårens nya praktikanter, Hannes Wigerfelt och Clara Lundén till kontoret i Bryssel. Clara och Hannes kommer att hjälpa till i det dagliga administrativa arbetet på kontoret och stötta oss med nyhetsbevakning och att rapportera från konferenser och allt annat som det innebär att jobba på North Sweden. Hannes och Clara stannar hos oss under fem månader fram till juni månad. Hjärtligt välkomna!

 • Citizens’ App ska få dig att upptäcka EU i din smartphone

  2019-01-18

  Den nya appen Citizens’ App som utvecklats av Europaparlamentet inför EU-valet i maj visar exempel på hur EU formar vår vardag och uppmuntrar dig att engagera dig i EU:s framtid.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS