SKL presenterar sina prioriterade EU frågor för 2019

2019-01-17

Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

Här sammanfattas de huvudsakliga frågorna som SKL kommer att bevaka under våren med kort information om vad SKL anser om diverse frågor:

 • EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027
 • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
 • Den sociala dimensionen av EU
 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
 • Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
 • Mobilitet och infrastruktur
 • Horisont Europa

 

EU:s långtidsbudget 2021–2027

I och med EU:s framtida budget för perioden 2021–2027 kommer en del fokus att riktas mot konsekvenserna av Storbritanniens eventuella utträde från EU. I ett axplock av vad som sker är att EU-kommissionen föreslår satsningar på säkerhet, migration, försvar och gränskontroll. Förslaget på budgeten innehåller även satsningar på forskning och innovation, digitalisering samt ungas sysselsättningsnivå. Förutom ökade satsningar innehåller EU:s budgetförslag även ändringar i regelverket i syfte att uppnå flexibilitet i EU-programmen samt minska byråkratin, något som SKL välkomnar. Dock anser SKL att det saknas tydliga jämställdhetsmål i EU:s budgetförslag.

Sammanhållningspolitik

Inom ramen för den regionala EU-politiken eller den så kallade sammanhållningspolitiken ska SKL fokusera på att säkerställa de svenska regionernas inflytande, när det gäller strukturfonderna. Men även verka för att Jordbruksfonden ska interageras mer med Regionalutvecklingsfonden för att säkerställa tillväxt och landsbygdsutveckling. Under 2019 kommer SKL fortsätta delta i referensgrupper om EU:s sammanhållningspolitik. 

Den sociala dimensionen av EU

EU-kommissionen föreslår ökade satsningar på sociala rättigheter inom arbetslivet samt en ökad jämställdhet inom EU. Kommuner, landsting samt regioner agerar som både arbetsgivare, utförare och beställare av tjänster inom välfärden vilket innebär att de har en betydande roll för Europas sysselsättnings- och jämställdhetsmål, något som SKL ska fortsätta att arbeta med under 2019.

Ett hållbart asyl-och flyktingmottagande

En av de största utmaningarna för kommuner, landsting och regioner är kapaciteten att ta emot och integrera nyanlända medborgare. Den ökade befolkningsmängden som migrationskrisen inneburit har lett till ett ökat behov för samhället av bostäder, arbetstillfällen, utbildning samt andra områden inom välfärden. Det leder i sin tur till ett ökat rekryteringsarbete för kommuner, landsting och regioner. Under 2019 kommer SKL därför att sträva efter att aktörer på lokal och regional nivå ska blir mer delaktiga i integreringen av nyanlända medborgare.

EU:s vattenstrategi, bättre hänsyn till lokala förutsättningar

Innan år 2025 vill EU-kommissionen ändra den nuvarande lagstiftningen som reglerar vatten. Förändringarna gäller samtliga vattenområden, som grundvatten, badvatten, dricksvatten och översämningar.  Under 2019 kommer SKL att fokusera på att anpassa lagändringarna till svenska förhållanden. 

Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning

Flera nya åtgärder ska tas för att sträva mot en cirkulär ekonomi inom Europa, detta för att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt samt öka Europas konkurrenskraft. Därför satsar EU-kommissionen på att minimera avfall genom att öka återvinning. SKL strävar efter att förenkla omställningen till en cirkulär ekonomi på lokal nivå. Med koppling till EU:s plaststrategi vill SKL fortsätta trycka på det lokala och regionala arbetet för en minskad plastanvändning med bland annat återvinning och avfallshantering. SKL skulle dock vilja se att det från EU:s håll satsas mer på själva produktionsprocessen och man försöker minska avfallet och reducera plastanvändningen redan där i ett tidigt stadie.

Mobilitet och infrastruktur

I syfte att effektivisera EU:s inre marknad, antogs förordningen för det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). TEN-T förordningen innehåller åtgärder som ska möjliggöra för ett transportsystem utan flaskhalsar. SKL kommer fortsätta driva kommuners och regioners intresse, inom EU:s framtida transportsystem. 

Horisont Europa

Under 2019 antas nya Horisont, ramprogrammet för forskning och innovation. Programmet kommer fortlöpa under 2021-2027 väntas få ökade medel till innovation, utveckling samt forskning. SKL strävar efter att Horisont ska få en tydligare inriktning till samhällsrelaterade innovationer samt samordnas tillsammans med EU:s sammanhållningspolitik.

Läs mer om SKL:s prioriterade EU-frågor här 

/Stina Skoglöf

Allmänna nyheter

 • Luleå kommunstyrelses arbetsutskott på studiebesök i Bryssel

  2019-04-24

  Den 15–16 april gjorde Luleå Kommunstyrelses arbetsutskott studiebesök i Bryssel. Gruppen hade en fullspäckad agenda med studiebesök hos olika EU-relaterade institutioner och organisationer. Luleåföreträdarna besökte inledningsvis North Sweden-kontoret som stod för programmet som präglades av möten med relevanta aktörer i syfte att lyfta Luleås styrkeområden och finna inspiration till finansieringsmöjligheter och relevanta EU-nätverk. Dagarna avrundandes med rundabordssamtal med olika viktiga EU-aktörer.

 • OECD-studie: Hur kan Sverige inkludera samerna i den regionala utvecklingen?

  2019-04-09

  Den 27 mars publicerade OECD en omfattande studie om Sveriges samiska befolkning kopplat till möjligheter för samiska näringar i regional utveckling. Studien som är en del av OECD:s bredare projekt undersöker hur ursprungsbefolkningar i Australien, Kanada, Norge och Sverige inkluderas i ländernas regionala utveckling. Syftet är att belysa utmaningar som ursprungsbefolkningsgrupper står inför samt uppmana berörda länder att vara mer inkluderande i nationella och regionala utvecklingsstrategier. I Sveriges fall menar OECD att ett tydligare politiskt ramverk behövs där resurser bör åsidosättas till samiska organisationer. Detta i syfte att utveckla samiska näringar som bidrar till ökad livskvalitet i hela regionen och främja samisk forskning då viktig data om samerna är bristfällig i dag.

 • Är nationalstaten på väg tillbaka? Om populism med Svenska Nätverken för Europaforskning

  2019-04-09

  Varje år släpper Svenska Nätverken för Europaforskning en bok innehållandes olika forskares syn på aktuella europeiska ämnen. Den 4 april vid Svenska representationen till EU presenterades årets bok ”EU och nationalstatens återkomst”. Seminariet som gästades av bokens författare, politiker Göran Färm och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, präglades av diskussioner kring bakomliggande anledningar till en växande nationalism, migration, skatterätt och den europeiska valutaunionen.

 • Europaforum Norra Sverige

  2019-04-04

  Vid det 25:e Europaforum Norra Sverige, möttes regionalpolitiker och tjänstemän med flera från Sveriges nordligaste län. Regionalpolitikens roll i EU-samarbetet stod i fokus.

 • Västerbotten besökte Bryssel

  2019-03-27

  Den 18-21 mars besökte Region Västerbottens enhet för externa relationer och strategisk platsutveckling Bryssel. Agendan innehöll ett flertal studiebesök.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS