State of Play: Det fjärde järnvägspaketet

2014-04-07

På rådsmötet med EU:s transportministrar den 14 mars slutfördes genomgången av den tredje delen i den tekniska pelaren för det fjärde järnvägspaketet, när ministrarna enades om en allmän riktlinje för den Europeiska järnvägsbyråns verksamhet och struktur. Det fjärde järnvägspaketet innehåller i huvudsak förslag om avreglering och marknadsöppning av den europeiska järnvägsmarknaden.

Europeiska kommissionens förslag

I vitboken "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (Bryssel den 28.3.20111 KOM(2011) 144 slutlig) definieras ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Målet är att avskaffa tekniska, administrativa och rättsliga hinder som försvårar tillträdet till de nationella järnvägsmarknaderna. Syftet är att ta ytterligare steg mot en inre europeisk järnvägsmarknad med gemensamma standarder och ökad konkurrens mellan järnvägsföretagen.

Europeiska kommissionen offentliggjorde sitt förslag om det fjärde järnvägspaketet i januari 2013 ("Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om fjärde järnvägspaketet - fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet för att främja konkurrenskraft och tillväxt i EU" COM(2013) 25 final).

Förslaget indelas i 2 huvudpelare: en teknisk pelare om förenklingar och certifieringar, samt en marknadspelare om avreglering och öppnande av den europeiska persontrafikmarknaden samt om infrastrukturförvaltning. Sammantaget behandlar järnvägspaketet sex förslag till rättsakter. 

Den tekniska pelaren handlar om att snabba upp marknadstillträdet genom att underlätta tillståndsprocessen för gränsöverskridande trafik. Förslaget om järnvägsbyrån (ERA) har förändrats jämfört med kommissionens ursprungliga förslag. Kommissionen föreslår att den Europeiska järnvägsbyråns roll stärks i regelgivnings- och tillämpningsprocesser inom driftkompatibilitet. ERA föreslås vara en one-stop shop för att godkänna fordon och för att utfärda säkerhetsintyg d.v.s tillstånd för marknadstillträde. Det sker i samverkan med nationella myndigheter. Den tekniska pelaren utgörs av 3 rättsakter. 

Marknadspelaren består även den av 3 rättsakter och handlar om att öppna inhemsk persontrafik i alla EU-länderna för konkurrens utifrån senast i december 2019. Godstrafiken och internationell persontrafik är sedan tidigare öppna för konkurrens. Marknadspelaren innebär vidare krav på upphandling av avtal om allmännyttig tågtrafik och sätter upp maxstorlek och ökade krav på sociala hänsyn vid upphandlingar. Marknadspelare omfattar även förslag om infrastrukturförvaltare och innebär att dessa skall utföra sina uppgifter oberoende av järnvägsföretag eller andra aktörer d.v.s. förslag om en full separering mellan förvaltning av infrastrukturen och bedrivande av tågtrafik från 2019. 

Rådets kompromissförslag 

Rådet har valt att gå igenom paketet per lagstiftningsakt och har så länge bara hunnit igenom de 3 tekniska förslagen som utgör den tekniska pelaren av det fjärde järnvägspaketet. Under 2013 enades Rådet om ett förslag till driftskompatibilitetsdirektivet och om ett förslag till säkerhetsdirektivet. I TTE rådsmötet den 14 mars slutfördes genomgången av den tredje delen i den tekniska pelaren då ministrarna enades om en allmän riktlinje för ERA-förordningen som reglerar den Europeiska järnvägsbyråns verksamhet och struktur.

Enligt Rådets kompromissförslag skall Europeiska järnvägsbyrån fungera som en one-stop-shop och vara ansvarig för att godkänna fordon avsedda för gränsöverskridande verksamhet och för att utföra säkerhetsintyg för järnvägsföretag som deltar i gränsöverskridande trafik och de nationella säkerhetsmyndigheterna kommer fortsatt att ha en viktig roll i genomförande av de nödvändiga bedömningarna. Rådets förslag anger också att fordon och järnvägsföretag som verkar i endast nationella transporter, kommer att kunna välja mellan att lämna in begäran om tillstånd eller certifiering till antingen ERA eller till den nationella säkerhetsmyndigheten.

Det finns i dagsläget inga klara besked om det grekiska ordförandeskapets planer avseende arbetet med det fjärde järnvägspaketet under våren och det är oklart om arbetet i Rådet med marknadspelaren börjar under det grekiska ordförandeskapet. Flera länder i EU, däribland Frankrike och Tyskland, motsätter sig liberaliseringen. Sverige hör till de länder som stödjer kommissionens förslag om en avreglering. Sverige är ett föregångsland i Europa när det gäller avreglering och marknadsöppning av järnvägssektorn. Avregleringen inleddes redan 1988 med separeringen av Banverket från Statens järnvägar och idag är järnvägstrafiken helt öppen för konkurrens. 

Europaparlamentets ståndpunkt

Europaparlamentet har, till skillnad från Rådet, valt att inte gå igenom paketet per lagstiftningsakt. Europaparlamentet röstade om hela paketet d.v.s. alla sex lagstiftningsakter under plenarsessionen den 26 februari 2014. På den tekniska pelaren bekräftar Europaparlamentet behovet av att undanröja befintliga administrativa och tekniska hinder. Vidare föreslår den i likhet med rådet och kommissionens förslag att Europeiska järnvägsbyrån befogenheter utökas för att även gälla utfärdande av säkerhetsintyg och fordonstillstånd som skall gälla i hela EU.

På marknadsöppningspelaren röstade parlamentet på ett antal punkter emot transportutskottets förslag och kommissionens förslag. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens förslag att järnvägsföretag tillåts att erbjuda kommersiell inhemsk persontrafik i alla medlemsstater från och 2019, men väljer att skjuta upp konkurrensutsatta anbudsförfaranden för avtal om allmän trafik till 2023, och förlägger förfarandena med ett antal undantag. Parlamentet föreslår att nationella myndigheter kan välja att tilldela kontrakten direkt till en önskad tågoperatör men att dessa kontrakt bör vara tidsbegränsade och att myndigheterna skall vara skyldiga att motivera varför de tilldelar ett kontrakt direkt till en operatör. 

Förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet

Det fjärde järnvägspaketet behandlas i Rådet och i Europaparlamentet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet och när Rådet och Europaparlamentet har gått igenom lagförslagen kan förhandlingarna påbörjas. Europaparlamentet har genom omröstningen den 26 februari antagit sin ståndpunkt om de sex förslagen i paketet medan rådet ännu inte påbörjat sin granskning av marknadspelaren.

Under TTE-rådsmötet den 14 mars var det ett flertal länder däribland Sverige som uppmanade ordförandeskapet att börja arbeta med marknadsöppningsdelen av fjärde järnvägspaketet. Bland annat Frankrike och Tyskland ville istället att ordförandeskapet skulle fortsätta förbereda Rådets position om de tekniska delarna av paketet så att förhandlingarna med Europaparlamentet skulle kunna avslutas under andra halvan av 2014. Ordförandeskapet sade ingenting om planerna för resten av våren men fann att det fanns brett stöd för den föreslagna texten.

Kommissionen påminner å sin sida att den kan ändra eller dra tillbaka sina förslag så länge rådet inte har fattat något beslut.

Mer om det fjärde järnvägspaketet här på EU-kommissionens hemsida
Läs mer om Europaparlamentets förslag
Läs mer om ministerrådets förslag

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

 • Praktikantrapport "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen"

  2018-02-14

  Under sin praktiktid på North Sweden kontoret i Bryssel skriver praktikanterna rapporter om särskilt valda ämnen. Sofia Baumgartner, som gjort praktik på North Sweden hösten 2017, har skrivit sin rapport om "Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS