EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

2018-02-27

Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig om EU:s framtida transportpolitik inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget.

Den 22 februari antog Europaforum Norra Sverige (EFNS) ett positionspapper om EU:s framtida transportpolitik med fokus på CEF-förordningen för tidperioden 2021-2027 samt reflektioner om utveckling av TEN-T-systemet utifrån behov och förutsättningar i EFNS-områden. Detta med anledning av pågående revidering av EU:s långtidsbudget (MFF) som presenteras den 2 maj 2018.

- För oss i norra Sverige och speciellt för forumet är det viktigt att man ser att vi är en del av det europeiska stomnätet. Därför är det viktigt att vi idag antar positionen som visar att de järnvägar som finns efter Norrlandskusten är en del av lösningen för den trafikinfarkt som faktiskt finns i Europa, säger Maria Stenberg, Region Norrbotten.

Maria S

Maria Stenberg, Region Norrbotten

Positionen i sammandrag

Revidering av CEF-förordningen för ett sammanlänkat Europa

CEF-budget: Ekonomiskt stöd från EU är betydelsefullt för att utveckla transportsystemet och för att binda samman de stora naturresurserna i norra Sverige med kontinentala Europa. EFNS betonar vikten av fortsatt fokus på klassisk infrastruktur och lyfter fram betydelsen av en fortsatt hög ambitionsnivå i budgeten för CEF-transport post 2020. EFNS välkomnar möjligheten att kombinera privata investeringar med stöd från CEF och andra stödåtgärder exempelvis Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI.

Stomnätet i CEF: EFNS understryker vikten av att det i MFF-förhandlingarna säkerställs att stomnätsobjekten inom alla transportslag i norra Sverige förblir delar i stomnätet i CEF 2. Vidare förespråkar EFNS en förlängning av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet upp genom norra Sverige till Narvik i Norge och till gränspassagen Haparanda-Tornio.

Mårten NY

Mårten Edberg, Region Västerbotten

- Vår region har ett transportsystem som behöver utvecklas i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. Utmaningen idag är att säkerställa anslutning till och från detta system. En förlängning av ScanMed korridoren norrut medför fördelar för europeisk, nationell och regional utveckling ur flera perspektiv: a) Geopolitikiskt b) En sammanhållen union c) Arktis d) Samordning av systemplanering, kommenterar Mårten Edberg, Region Västerbotten.

Motorways of the Sea, MoS: För att möjliggöra bättre förbindelser mellan stomnätet och perifera områden i norra Sverige bör de stödberättigande kriterierna i Motorways of the Sea revideras. 

Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen: Fortsatt stöd till utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen som även ska fokusera på att vara förnybara för att inte skapa ett nytt beroende av fossila drivmedel.

Reflektioner kring kommande utveckling av TEN-T systemet

EU:s transportpolitik genom CEF och de transportsystem som definieras i nätverket TEN-T är viktiga mekanismer för utveckling av EU:s transportsystem och för nationell och regional utveckling. TEN-T-metodologin bör generellt utvecklas till att omfatta viktiga delar av vårt transportsystem vilka idag inte uppfyller kriterierna i metodologin. EFNS avser därmed att fördjupa sin syn på hur TEN-T-systemet bör se ut utifrån de behov och förutsättningar som finns inom EFNS området.

Mona6

Mona Mansour, North Sweden European Office

- Under det informella transportrådsmötet i Tallinn i september 2017 lanserades arbetet med att utveckla storytelling för TEN-T, som ett led i revidering av TEN-T år 2023. Vi hakar självfallet på det arbetet vilket EFNS ger uttryck för i positionen, säger Mona Mansour, North Sweden European Office.

Den regionala utvecklingsfonden

EFNS understryker vikten av EU:s strukturfonder vilka ger ökade möjligheter att samla tillgängliga resurser, skapa partnerskap och minska ledtider för att kunna genomföra åtgärder i det nationella transportsystemet i närtid.

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

EFNS positionspapper om EU:s framtida transportpolitik

Europaforum Norra Sveriges synpunkter om EU:s framtida transportpolitik med fokus på revidering av CEF-förordningen samt reflektioner om utveckling av TEN-T systemet

In English

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS