EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

2018-02-27

Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig om EU:s framtida transportpolitik inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget.

Den 22 februari antog Europaforum Norra Sverige (EFNS) ett positionspapper om EU:s framtida transportpolitik med fokus på CEF-förordningen för tidperioden 2021-2027 samt reflektioner om utveckling av TEN-T-systemet utifrån behov och förutsättningar i EFNS-områden. Detta med anledning av pågående revidering av EU:s långtidsbudget (MFF) som presenteras den 2 maj 2018.

- För oss i norra Sverige och speciellt för forumet är det viktigt att man ser att vi är en del av det europeiska stomnätet. Därför är det viktigt att vi idag antar positionen som visar att de järnvägar som finns efter Norrlandskusten är en del av lösningen för den trafikinfarkt som faktiskt finns i Europa, säger Maria Stenberg, Region Norrbotten.

Maria S

Maria Stenberg, Region Norrbotten

Positionen i sammandrag

Revidering av CEF-förordningen för ett sammanlänkat Europa

CEF-budget: Ekonomiskt stöd från EU är betydelsefullt för att utveckla transportsystemet och för att binda samman de stora naturresurserna i norra Sverige med kontinentala Europa. EFNS betonar vikten av fortsatt fokus på klassisk infrastruktur och lyfter fram betydelsen av en fortsatt hög ambitionsnivå i budgeten för CEF-transport post 2020. EFNS välkomnar möjligheten att kombinera privata investeringar med stöd från CEF och andra stödåtgärder exempelvis Europeiska fonden för strategiska investeringar, EFSI.

Stomnätet i CEF: EFNS understryker vikten av att det i MFF-förhandlingarna säkerställs att stomnätsobjekten inom alla transportslag i norra Sverige förblir delar i stomnätet i CEF 2. Vidare förespråkar EFNS en förlängning av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet upp genom norra Sverige till Narvik i Norge och till gränspassagen Haparanda-Tornio.

Mårten NY

Mårten Edberg, Region Västerbotten

- Vår region har ett transportsystem som behöver utvecklas i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. Utmaningen idag är att säkerställa anslutning till och från detta system. En förlängning av ScanMed korridoren norrut medför fördelar för europeisk, nationell och regional utveckling ur flera perspektiv: a) Geopolitikiskt b) En sammanhållen union c) Arktis d) Samordning av systemplanering, kommenterar Mårten Edberg, Region Västerbotten.

Motorways of the Sea, MoS: För att möjliggöra bättre förbindelser mellan stomnätet och perifera områden i norra Sverige bör de stödberättigande kriterierna i Motorways of the Sea revideras. 

Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen: Fortsatt stöd till utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen som även ska fokusera på att vara förnybara för att inte skapa ett nytt beroende av fossila drivmedel.

Reflektioner kring kommande utveckling av TEN-T systemet

EU:s transportpolitik genom CEF och de transportsystem som definieras i nätverket TEN-T är viktiga mekanismer för utveckling av EU:s transportsystem och för nationell och regional utveckling. TEN-T-metodologin bör generellt utvecklas till att omfatta viktiga delar av vårt transportsystem vilka idag inte uppfyller kriterierna i metodologin. EFNS avser därmed att fördjupa sin syn på hur TEN-T-systemet bör se ut utifrån de behov och förutsättningar som finns inom EFNS området.

Mona6

Mona Mansour, North Sweden European Office

- Under det informella transportrådsmötet i Tallinn i september 2017 lanserades arbetet med att utveckla storytelling för TEN-T, som ett led i revidering av TEN-T år 2023. Vi hakar självfallet på det arbetet vilket EFNS ger uttryck för i positionen, säger Mona Mansour, North Sweden European Office.

Den regionala utvecklingsfonden

EFNS understryker vikten av EU:s strukturfonder vilka ger ökade möjligheter att samla tillgängliga resurser, skapa partnerskap och minska ledtider för att kunna genomföra åtgärder i det nationella transportsystemet i närtid.

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

EFNS positionspapper om EU:s framtida transportpolitik

Europaforum Norra Sveriges synpunkter om EU:s framtida transportpolitik med fokus på revidering av CEF-förordningen samt reflektioner om utveckling av TEN-T systemet

In English

/Mona Mansour

 

Nyheter på området

 • A milestone - ScanMed corridor to be extended to northern Sweden

  2018-03-22

  Infrastructure Minister Tomas Eneroth announced February 21, 2018 that Sweden has submitted a request to the European Commission to extend the Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) Corridor to northern Sweden and along the section Örebro-Oslo.

 • Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

  2018-03-07

  EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

 • EFNS antar position om EU:s framtida transportpolitik

  2018-02-27

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) positionerar sig inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget och EU:s framtida transportpolitik.

 • 2018 – Året för multimodalitet i EU

  2018-02-26

  Multimodalitet innebär att effektivisera transportsystemet genom anpassade och förändrade transportalternativ. Genom att anpassa infrastrukturen och använda de transportmedel som är bäst lämpade för situationen kan EU fortsatt jobba för bättre klimatpåverkan samt höjd livskvalité för EU-invånare samtidigt som transportområden också förbättras och effektiviseras. 2018 vill DG MOVE arbeta för mer multimodalitet.

 • Ny ansökningsgenomgång för CEF-transport Blending Call

  2018-02-23

  Under 2017 lanserade EU-kommissionen CEF-transport Blending Call en ny finansieringsmetod för projekt inom transport- och infrastrukturfrågor i EU. Syftet är att erbjuda delfinansiering i transportprojekt för att då också samtidigt öka privat finansiering inom området. Fram till 12e april finns det möjlighet att söka detta stöd till hållbara samt innovativa transport- och infrastrukturprojekt.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS