EU-Kina tar sammankopplingsplattformen till nästa nivå

2019-05-08

Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform för diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för EU:s transportpolitik i TEN-T och Kinas belt and road-initiativ. Parterna åtog sig att ha en tydlig öppenhet och lika villkor inom infrastruktursatsningarna, likaså om att bedriva en gemensam studie för att identifiera de mest hållbara transportkorridorerna.

Det fjärde EU-China Connectivity Platform hölls den 8 april 2019 i Bryssel. EU representerades av EU-kommissionen DG MOVE, Bulc-kabinett samt EU:s Utrikestjänst och den kinesiska delegationen av företrädare för Kinas infrastrukturdepartement samt andra politiska representanter. Det rådde, enligt EU-kommissionens pressmeddelande, en god och vänskaplig atmosfär under mötet och den kinesiska delegationen uttryckte stor tacksamhet för att EU-kommissionen organiserade det. Mötet hölls i anslutning till toppmötet mellan EU och Kina i Bryssel den 9 april då de två ledande världsmakter möttes på högsta nivå för att fördjupa relationerna kring bilaterala och multilaterala frågor.

Parterna enades om att lansera en gemensam studie

I Peking 2018 arrangerades det tredje mötet om EU-Kina transportsamarbete, där parterna kom överens om att implementera en "Short Term Action Plan" för att utveckla samarbete för korridorinfrastrukturen mellan parterna. Mot bakgrund av detta arrangerades det fjärde mötet inom ramen för EU:s och Kinas sammankopplingsplattform.

Utifrån Kinas ”belt and road” och EU:s TEN-T det senare med dess förlängning mot Balkan och östeuropeiska partnerländer, enades båda sidor att bedriva en studie för att utreda hållbara järnvägslösningar genom transportkorridorer mellan Europa och Kina. Studien ska finansieras till hälften av EU-kommissionen och till hälften av Kina. Utgångspunkten är att gå igenom den befintliga järnvägsbaserade infrastrukturen utifrån tekniskt skick, spårvidd och elektrifiering. Därefter sker en utvärdering av hela korridornätet inklusive vägnätet, inre vattenvägar och hamnar utifrån fraktvolymer och bedömning av infrastrukturen utifrån operativa, tekniska, politiska och socioekonomiska faktorer.

EU Kina bild
(Bild: Newsletter for the European Union, 2017)

Jämlika villkor, ökad transparens och fördjupat kommunikationsutbyte

Utöver lanseringen av den kommande studien har EU-Kina under mötet åtagit sig att till slutet av 2019:

 • Organisera ett fördjupat utbyte av intressenter med syfte att få till avtal och investeringar inom järnvägskonstruktion.
 • EU och Kina ska arbeta fram och dela med sig av varandras investeringspolicys, för att få till stånd jämlika investeringsregler
 • Organisera ett tekniskt inriktat seminarium med forskningsinstitutioner och universitet från EU och Kina för akademiskt utbyte i frågor kring transport, standardisering av vägtullar och liknande.
 • Båda parterna har åtagit sig att ha ett stärkt informations- och kommunikationsutbyte, exempelvis genom kontinuerliga videokonferenser och expertmöten.

Öppenhet och transparens från båda parter var ett genomgående tema under mötet och i besluten som fattades, bland annat kring avtal och upphandling från företag och intressenter. Likaså framkommer jämlika förutsättningar för båda gällande finansiering och resultat.

Mer information

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials, Internal Market) på North Sweden European Office. 

Läs mer

Meeting Minutes of the 4th Chairs' Meeting of the EU-China Connectivity Platform

/Hannes Wigerfelt

Nyheter på området

 • Experter ger råd om hantering av flygtrafik i Europa

  2019-05-08

  Den 15 april mottog EU-kommissionen rekommendationer från vicemannagruppen inom flygsektorn angående framtida hantering av flygtrafiken i Europa. Vicemannagruppen är en expertgrupp som satts upp av EU-kommissionen DG MOVE för att se över de senaste händelserna inom Europeisk flygsektor och flygtrafik, lyssna till åsikterna hos större flygtrafikintressenter och komma fram till förslag på framtida riktning för hanteringen av flygtrafik inom Europa.

 • EU-Kina tar sammankopplingsplattformen till nästa nivå

  2019-05-08

  Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform för diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för EU:s transportpolitik i TEN-T och Kinas Belt and road-initiativet. Parterna åtog sig att ha en tydlig öppenhet och lika villkor inom infrastruktursatsningarna, likaså om att bedriva en gemensam studie för att identifiera de mest hållbara transportkorridorerna.

 • Samråd av TEN-T

  2019-05-06

  EU-kommissionen genomför just nu ett samråd om utvärdering av riktlinjer för TEN-T. Denna ska ligga till grund för ny förordningstext. Intressenter inbjuds lämna åsikter.

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS