EU-kommissionen utlyser ansökningsomgång för CEF-energi

2018-04-10

EU-kommissionen avsätter nu 200 miljoner euro till gränsöverskridande energiinfrastruktur inom årets första ansökningsomgång för CEF-energi i syfte att stärka EU:s inre energimarknad, öka säkerheten för EU:s energiförsörjning och bidra till att verkliggöra EU:s rena energiövergång. EU-kommissionens medfinansiering av projekt fokuserar på områden såsom elektricitet, smarta nät, gränsöverskridande koldioxidnät och gasinfrastruktur som del i den första ansökningsomgången under Connecting Europe Facility (CEF) Energy 2018. Ansökningsomgången kommer att vara öppen till och med den 26 april 2018.

EU-kommissionens program CEF-Energi stödjer projekt i EU-länder som bidrar till att stärka EU:s inre marknad. Projekten kan fokusera på energi, generera konkurrenskraftiga EU-energipolitiska objektiv, förbättra energiförsörjningen, bidra till hållbar utveckling och miljöskydd, exempelvis genom integrering av energi från förnybara källor, genom utveckling av smarta energinät och koldioxidnät etc.

infrastruktur eu-kommissionen

Källa: EU-kommissionen

Vilka är kriterierna för att ett projekt ska beviljas stöd från CEF-programmet?

För att vara berättigad till CEF-finansiering måste projektet utses till ett projekt av så kallat gemensamt intresse (PCI-Projekt of Common Interest) vilket innebär att projektet ska anses vara bidragande till EU:s inre energimarknad och ha betydande inverkan för minst två EU-länder. EU-kommissionen ser gärna att projekt syftar till att öka konkurrensen på energimarknaderna och bidrar till bättre energisäkerhet genom diversifierade källor eller EU:s klimat- och energimål genom en integrering av förnybara energikällor. Projekten kan baseras på studier eller byggnadsarbeten och de kommer att utvärderas mot ett flertal kriterier. Kriterierna gäller projektens löptid, deras gränsöverskridande dimension och omfattningen av positiva följder som de genererar även för omgivningen i samband med teknisk innovation, säkerhet gällande försörjning eller solidaritet mellan EU-länder.

För att få en uppfattning om hur många infrastrukturprojekt som har beviljats under de sista åren i Europa så har EU-kommissionen sedan 2014 totalt beviljat 2,5 miljarder euro i CEF-bidrag genom 113 åtgärder inom el, smarta nät och gassektorer.

Projektansökningar som inkommer utvärderas under de kommande månaderna och svar kommer att meddelas i augusti 2018. Ytterligare en ansökningsomgång kommer att lanseras i juni 2018.

Läs mer om EU-kommissionens PCI (Projects of Common Interest) och projekt som tidigare blivit beviljade stöd från Connecting Europe Facility (CEF).

Hitta mer information, vägledningsdokument och ansökningsformulär på EU-kommissionens CEF-programs hemsida här.

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Studiebesök ScanMed södra

  2018-10-10

  North Sweden, tillsammans med infrastrukturstrateger från Norrbotten och Västerbotten, har besökt TEN-T:s stomnätskorridor ScanMeds södra del den 1-4 oktober 2018.

 • EU-kommissionen utser nya samordnare för TEN-T

  2018-09-26

  EU-kommissionen har utsett nya samordnare för tre av TEN-T:s stomnätskorridorer samt förlängt mandatet för övriga. Pat Cox på ScanMed och Catherine Trautmann på NSB får förlängt mandat.

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS