Experter ger råd om hantering av flygtrafik i Europa

2019-05-08

Den 15 april mottog EU-kommissionen rekommendationer från vicemannagruppen inom flygsektorn angående framtida hantering av flygtrafiken i Europa. Vicemannagruppen är en expertgrupp som satts upp av EU-kommissionens DG MOVE för att se över de senaste händelserna inom Europeisk flygsektor och flygtrafik, lyssna till åsikterna hos större flygtrafikintressenter och komma fram till förslag på framtida riktning för hanteringen av flygtrafik inom Europa.

Under 2018 uppgick antalet flighter till över 11 miljoner i det europeiska nätet och förseningar per flight fördubblades jämfört med 2017. Enligt prognoser från ”Eurocontrol” – Europas flygnätverksförvaltning, kommer 1,5 miljoner plan i Europa inte kunna lyfta år 2040 på grund av kapacitetsbegränsningar, vilket i sin tur skulle betyda förseningar för 160 miljoner passagerare. Enligt expertgruppen beror förseningar på underinvesteringar i vissa Europeiska kontrollcenter, vilket påverkar hela det Europeiska flygnätet.  

Rekommendationer

Wisemangroup kopiera
(Bild: Report of the Wise Persons Group)

Rapporten från expertgruppen inkluderar 10 rekommendationer inom 4 områden för att göra hanteringssystemet av Europeisk flygtrafik mer effektivt, flexibelt och hållbart i framtiden. Dessa inkluderar vissa förändringar som experterna anser bör införas på kort sikt över de närmaste två åren, och de som behöver införas på lång sikt:

Lösningar på kort sikt:

 • Fortsätt med de omstruktureringsåtgärder för luftrummet, som granskats i en undersökning (Airspace Architecture Study) genomförd av nätverksförvaltningen (Eurocontrol) och SESARs gemensamma företag för att öka samarbetet över nationsgränserna och bättre utnyttja modern digital data, automation och kommunikationsteknik.
 • Påskynda processen av införandet av toppmodern teknik.
 • Expertgruppen stöder fullt ut de kortsiktiga åtgärder som inleds den 25 april för att minimera fördröjningarna för hanteringen av flygtrafikflöden, som nätverksförvaltningen arbetar med i luftfartssektorn.

Lösningar på lång sikt:

 • Öka nätverksförvaltningens roll i att säkerställa att alla flygledningsledare agerar i ett gemensamt europeiskt intresse
 • Förbättra kopplingen mellan kvalitén på flygtrafiktjänsten och priset som betalas av passagerare.. Ett exempel på detta är att organisationer som är först med att införa innovativa lösningar bör belönas.
 • Uppgradera flygledarnas roll med bättre tekniskt stöd och genom att förbättra synergier med militära flygledare.
 • Inrätta ett europeiskt (övre) luftrumssystem med ett gemensamt system för vägtullar för att stimulera användningen av kortaste sträckor och för att undvika förlängning av flygningar på grund av trängsel – något som även får en positiv effekt mot miljöförstöringar.

 
Nästa steg
Rekommendationerna kommer att diskuteras vidare med flygsektorns intressenter över de kommande månaderna. EU-kommissionen kommer att föreslå att flygtrafikhanteringsförseningar och de åtgärder som nu rekommenderas för att lösa situationen, ska tas upp av Ministerrådet för transports möte i juni. Den 12 juni arrangerar EU-kommissionen en högnivåkonferens tillsammans med det Finska ordförandeskapet för flygsektorn i syfte att se till att gemensamt komma överens om implementeringen av den framtida Europeiska hanteringen av flygtrafik.

För mer information

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials, Internal Market) på North Sweden European Office. 

Läs mer

Vicemannagruppen överlämnar rekommendationer till EU-kommissionen
Rapporten från vicemannagruppen 
Eurocontrols prognoser om kapacitetsbegränsningar i flygtrafiken

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • Experter ger råd om hantering av flygtrafik i Europa

  2019-05-08

  Den 15 april mottog EU-kommissionen rekommendationer från vicemannagruppen inom flygsektorn angående framtida hantering av flygtrafiken i Europa. Vicemannagruppen är en expertgrupp som satts upp av EU-kommissionen DG MOVE för att se över de senaste händelserna inom Europeisk flygsektor och flygtrafik, lyssna till åsikterna hos större flygtrafikintressenter och komma fram till förslag på framtida riktning för hanteringen av flygtrafik inom Europa.

 • EU-Kina tar sammankopplingsplattformen till nästa nivå

  2019-05-08

  Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform för diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för EU:s transportpolitik i TEN-T och Kinas Belt and road-initiativet. Parterna åtog sig att ha en tydlig öppenhet och lika villkor inom infrastruktursatsningarna, likaså om att bedriva en gemensam studie för att identifiera de mest hållbara transportkorridorerna.

 • Samråd av TEN-T

  2019-05-06

  EU-kommissionen genomför just nu ett samråd om utvärdering av riktlinjer för TEN-T. Denna ska ligga till grund för ny förordningstext. Intressenter inbjuds lämna åsikter.

 • EU föreslår finansiering till Malmbanan genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  2019-03-26

  Connecting Europé Facility (CEF), eller Fonden för ett sammanlänkat Europa, har som huvudsyfte att främja gränsöverskridande samarbeten och lösningar inom de europeiska transport-, energi- och telekomnäten. Nu föreslår EU finansiering för 55 miljoner till 5 projekt där svenska partners ingår – huvuddelen går till ERTMS på Malmbanan.

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS