iBSG bjuder in till seminarium om förnybar energi och hållbara transporter

2015-05-13

Den 15 juni medarrangerar North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth" på Goetheinstitutet i Bryssel.

Under förra året antogs EU:s klimatmål inför 2030, vilka bland annat berör omställningen till grön energiproduktion och gröna transporter. Vad innebär detta för Östersjöregionen och Norra Sverige? Vilka är de viktigaste utmaningarna och hur kan vi tackla dem? iBSG kommer att presentera strategier och konkreta exempel på genomförandet från regioner runt Östersjön, med fokus på flaskhalsar och smarta lösningar inom sektorerna för förnybar energi och hållbara transporter. Ett flertal projekt som berör Norrbotten och Västerbotten kommer att presenteras; Malmporten Luleå, BioGac samt  Midway Alignment. 

I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé. Avsikten är att skapa en mötesplats för olika projekt från Östersjöområdet för att kunna visa upp och berätta om det man arbetar med och vad man uppnått så här långt med möjligheter för seminariedeltagarna att lära sig mer om det som pågår och planeras. Seminariet avslutas med iBSG:s årliga sommarmottagning.

Läs mer om seminariet samt ta del av agenda och information om anmälan.

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden European Office.

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS