Finansiering Tillväxt Mynt

EU-finansiering

En stor del av EU:s budget går till bidrag och finansiellt stöd som ska bidra till tillväxt, integration och att genomföra EU:s politik på olika områden. EU ger stöd åt sådana projekt som är bra för utvecklingen inom unionen. Det kan handla om samarbete över regionala gränser, tillväxt på landsbygden eller forskning och innovation.

Det finns många olika fonder för olika syften och krav på den som tar emot medlen. Pengarna för projekten riktas bland annat till företag, forskningsinstitutioner och myndigheter som regioner och kommuner.

Medlen har kommit till stor nytta i projekt i norra Sverige där de bland annat bidrar till att överbrygga de utmaningar de innebär att driva företag och utveckling i EU:s mest glesbefolkade region. De har bland annat gått till att stötta export av miljöteknologi, bygga upp ett ekosystem för rymdteknologi och till att göra regionen till ledande inom energieffektiva datahallar samt stärka regionens turismnäring och samverkan mellan olika turismaktörer för samlad växtkraft. De har även bidragit till att bygga ut regionens bredbandsnät och rusta upp flygplatser till internationell standard så att det ska finnas goda förutsättningar att driva företag i hela Sverige.

Fonderna styrs av olika regelverk förvaltas av olika myndigheter så att de ska nå fram till rätt projektägare. Det gör strukturen komplicerad men det finns alltid råd och stöd att få för de olika möjligheterna och vad som passar bäst för ändamålet. Läs mer om de olika fonderna och hur medlen använts i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland på dessa sidor. Fonderna brukar delas in i två huvudgrupper:

Strukturfonder

EU:s strukturfonder inkluderar bland annat Regionalfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF). De har till uppgift att minska den regionala obalansen i EU och att motverka arbetslösheten. De regionala fonderna är geografiskt utformade med en öronmärkt tilldelning till norra Sverige. Det företag eller den organisation som får stöd ur strukturfonderna måste ha medfinansiering från annat håll också. Här ingår de transregionala programmen (Interreg) som fokuserar på interregionalt samarbete i utpekade programområden. Dessa medel ansöks direkt från regionerna: Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

Sektorsprogrammen

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor. Här ingår till exempel programmen Horisont Europa, Kreativa Europa och Cosme. I de flesta fall krävs projektpartners från andra EU-länder. Majoriteten av programmen styrs från Bryssel med för de största finns nationella kontaktpunkter som bland annat ger information och svarar på frågor om programmet och ansökningsprocessen. Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar där aktörer får skicka in sina projektansökningar. De som bedöms ha de bästa ansökningarna tilldelas medel.

North Sweden och EU-finansiering

North Sweden arbetar strategiskt och långsiktigt för att företag och organisationer i norra Sverige ska kunna ta del av EU-finansiering i största möjliga utsträckning men arbetar inte direkt med projekten. Arbetet handlar om att påverka utformningen av programmen så att de går till de projekt där de gör mest nytta för regionen och unionen i enighet med EU:s avsikter. För norra Sverige handlar det främst om att se till att de unika förutsättningarna med stor innovationskraft kombinerat med utmaningarna i gleshet, låg kritisk massa och långa anstånd till marknaden tas tillvara. Det har till exempel lett till att vi arbetat för att medel för statsutveckling inte begränsas till de allra största städerna utan att även mindre städer kan ta del av finansiering och bidra till att utveckla hållbara urbana lösningar för hela Europa.