EU-finansierad forskning och innovation

EU är en viktig finansiär för de forskning-, innovation- och tillväxtprojekt som pågår som pågår i norra Sverige. Förutom medlen som har avsatts för regional utveckling investerar EU också i forsknings- och innovationsprojekt som ska gynna hela Europa utöver projektdeltagarna och regionens tillväxt. Merparten av dessa medel kommer från ramprogrammet för forsknings och innovation Horisont 2020/Horisont Europa där det är tuff konkurrens om medlen och där projekten blir bedömda efter det värde de skapar för hela EU. North Sweden stöttar regionen för att kunna ta del av dessa medel genom att påverka programmens utformning och att lyfta fram regionens styrkor och EU-arenan.

Universitet, institut, företag och myndigheter använder medlen för utveckling av den egna verksamheten och för att skapa hållbar tillväxt i Europa. Det sker oftast i samverkansprojekt med partners från flera medlemsländer och där det oftast är en forskningsaktör som koordinerar projekten medan företag och offentliga aktörer kan delta med sin expertkunskap eller som slutanvändare av resultaten. 

Forsknings- och innovationsprojekt i Norra Sverige

Nedan framgår exempel på några av de projekt som pågår eller har avslutats i regionen. 

 

Smart Cities Light House- RUGGEDISED

I konceptet Smart Cities samverkar teknik, marknad och konsument för att skapa hållbara och smarta teknologier och lösningar. Umeå Kommun utsågs år 2016 till en så kallad Light House city tillsammans med Rotterdam i Nederländerna, Glasgow i Skottland inom projektet RUGGEDISED. Städerna utgör där föregångsstäder inom urbana miljöer som drivs av säker billig och ren energi, smart elektromobilitet verktyg och tjänster. Det lokala partnerskapet bestående av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, RISE och Umeå universitet genomför Umeås del av projektet till en omfattning av 4 miljoner euro som finansieras av Horisont 2020.

Läs mer om RUGGEDISED

SIMS Sustainable Intelligent Mining Systems

Ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt som fokuserar på morgondagens gruvteknik. Det handlar om att utveckla autonoma batteridrivna maskiner för underjordsbrytning där man utnyttjar informationsteknikens senaste landvinningar.

Projektet har en total budget på 13 miljoner euro varav Luleå tekniska universitet utför en av de största insatserna till en omfattning av 3,5 miljoner euro. Övriga projektdeltagare består av några av Sveriges största gruv verkstadsföretag där de med verksamhet i de nordliga länen bidrar till projektet till ett värde av 1,9 miljoner euro. Summorna omfattar bidrag från Horisont 2020 men omfattar inte projektresultatens potentiella effekt på norra Sveriges råvaruintensiva ekonomi. 

Läs mer om SIMS

SPI Social progress index

Region Västerbotten och Umeå kommun bistår EU-kommissionen i utvecklingen av ett index för sociala framsteg som ska komplettera traditionella mått på framsteg som vanligen mäts med BNP-tillväxt. 2016 presenterades indexet i en utkastversion som nu ligger till grund för ett pilotprojekt där indexet ska justeras och utvecklas till en slutlig version. Det är i den processen som referensgruppen bildats där Region Västerbotten och Umeå Kommun deltar.

Läs mer om SPI Social progress index