EU-projekt i regionen

Norra Sveriges aktörer tar väl vara på de möjligheter som EU erbjuder i form av projektfinansiering för regional utveckling som kommit till nytta både för regionen och skapar mervärde för hela Europa. Det finns flera fonder som fokuserar som finansierar projekt på olika delar av EU:s policy men de med störst betydelse budgetmässigt för norra Sverige är Regionalfonden och Socialfonden.

Pågående EU-projekt i regionen

Norra Sveriges aktörer tar väl vara på de möjligheter som EU erbjuder i form av projektfinansiering för regional utveckling som kommit till nytta både för regionen och skapar mervärde för hela Europa. Det finns flera fonder som fokuserar som finansierar projekt på olika delar av EU:s policy men de med störst betydelse budgetmässigt för norra Sverige är Regionalfonden och Socialfonden.

Norrbottens, Västerbottens, Jämtland Härjedalens och Västernorrlands tilldelning från Regionalfonden och Socialfonden

Även om merparten av medlen går till mindre utvecklade regioner runt om i Europa men Sverige får för perioden 2014-2020 ungefär 2 miljarder euro från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden tillsammans. Norr- och Västerbotten får 2 miljarder kronor öronmärkta från dessa två fonder. Det är högre tilldelning än andra svenska regioner med hänsyn till befolkningsmängd då de 4 nordligaste länen får en extra tilldelning i form av gleshetsstöd. Tanken är att gleshetsstödet ska kompensera för regionens särskilda utmaningar och utgör ungefär en miljard kronor extra till Norrbotten och Västerbotten tillsammans, alltså hälften av den totala tilldelningen. Fonderna administreras i Sverige av Tillväxtverket som anordnar utlysningar och tar emot ansökningar, men det är regionala företrädare som sätter prioriteringar och styr vilka projekt som ska finansieras. EU:s övergripande prioriteringar genomsyrar hur medlen får användas och lägger därmed ett stort fokus på klimatomställningen och tillväxt. I Sverige går medlen främst till investeringar i kommunikationer, innovation, digitalisering och företagande som skapar bättre förutsättningar för näringsliv, företagare, boende och besökare i Sverige.

 

Swedish Lapland

En av de enskilt största investeringarna från Regionalfonden i regionen utgjordes under programperioden av projektet Swedish Lapland som tilldelades ca 7,5 miljoner euro för utveckling av regionens besöksnäring. I projektet utvecklas små, ofta enmansföretags, kapacitet att utveckla affärsmodeller, marknadsföring och internationella konkurrenskraft.  

Läs mer om Swedish Lapland 

RIT Rymd för innovation och tillväxt

RIT är ett regionalt utvecklingsprojekt med syfte att skapa hållbar tillväxt i Norrbotten och stärka Sverige som rymdnation. Projektet bidrar till att rymdbranschen i regionen stärker sin förmåga att samverka mellan akademi, näringsliv och aktörer i innovationssystemet. Projektet har beviljats medel i två omgångar på totalt 45 miljoner kronor.

Läs mer om RIT

Krenova - främjar kreativa näringar

Projektet Krenova stöttar utvecklingen av nya och befintligt företagande i kulturella och kreativa näringar i Övre Norrland. Krenova bedriver seminarier och en omfattande inkubatorsverksamhet där kreatörer erbjuds en kontorsplats, utrustning och affärsrådgivning. Projektet har mottagit 4,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå till och med slutet av 2021.

Läs mer om Krenova