Kommissionen betonar innovation inom bioteknik

I utvärderingen föreslås en förnyad satsning på åtgärder som främjar en konkurrenskraftig och kunskapsbaserad bioekonomi. Konkurrenskraften ska upprätthållas genom stöd till forskning, marknadsutveckling, innovationsprogram, samhällsdebatter, en hållbar utveckling av jordbruk och en bättre tillämpning av lagstiftning. Biovetenskap och bioteknik erbjuder möjligheter till nya och förnybara biotillgångar, lägre energi- och vattenkonsumtion, minskade utsläpp av växthusgaser samt minskat oljeberoende. De spelar även en allt större roll i upptäckandet och utvecklingen av nya och avancerade mediciner, behandlingar, diagnoser och vacciner.

"Bioteknik är ett viktigt redskap för att främja tillväxten, sysselsättningen och konkurrenskraften inom EU", säger näringslivs- och industrikommissionär Günter Verheugen. "Bioteknik är dock inte okontroversiellt och den intensifierade användningen måste åtföljas av en bred samhällsdebatt om de potentiella riskerna och fördelarna med bioteknik som inkluderar den etiska dimensionen."

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

11 Apr 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information