Kommissionen presenterar sin framtidsvision för europeisk forskning

Grönboken om nya perspektiv för det europeiska området för forskningsverksamhet (The European Research Area: New Perspectives) erkänner de utmaningar som EU står inför till följd av bristande investeringar i och uppsplittring av forskningsverksamheten samt ökande globalisering av vetenskap och teknik. En förutsättning för att EU ska kunna uppnå sina ekonomiska, sociala och miljörelaterade målsättningar enligt Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning är att kunskap genereras och utnyttjas effektivare. De frågor som grönboken behandlar kommer att diskuteras i en öppen konsultation med allmänheten fram till augusti 2007. Bidragen kommer att användas för att utarbeta konkreta åtgärder för utvecklingen av det europeiska området för forskningsverksamhet och ska presenteras från och med 2008.

"Det är avgörande för vår framtid att Europa blir ett verkligt kunskapssamhälle", säger kommissionär Janez Potocnik som har vetenskap och forskning som sitt ansvarsområde. "Det europeiska området för forskningsverksamhet är den grund som kunskapssamhället måste byggas på."

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

10 Apr 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information