Kommissionen vill se bättre användning av strukturfondsmedlen

Kommissionen uppmanar även medlemsstater och regioner att spela en mer aktiv roll för att göra det bästa av EU-medlen. Danuta Hübner, EU-kommissionär med ansvar för EU:s regionalpolitik, understryker vikten av innovation för regional utveckling. Enligt Hübner är den regionala förmågan att förvandla kunskap till tillväxt avgörande förden framtida tillväxten och välfärden. Läs mer om kommissionens åtgärdsförslag här

/Anna-Karin

11 Sep 2007 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information