Konkurrenskraftig vindkraft utvecklas vid LTU

Vid 2008 års European Wind Energy Conference i Bryssel höll kommissionären med ansvar för forskning, Janez Poto?nik, ett tal om vindkraftens relevans för EU och vikten av vidare forskning  inom området: "Det behövs fortfarande mer forskning och utveckling inom området för att en realisation av EU:s klimat mål skall vara möjlig". Vidare sade han att "nuvarande mekanismer och modeller för samarbete inom sektorn för vindenergi är otillräckliga för att möta utmaningarna som EU:s energipolitik står inför".

Andelen vinkraft i den europeiska energisektorn har ökat under de senaste åren. Vindkraften har dock fortfarande en outnyttjad potential.  En utbyggd vindkraft skulle kunnas producera "ren" energi som i sin tur minskar beroendet av fossila bränslen. Denna fråga är idag högst aktuell, inte minst genom EU:s ambitiösa klimatmål. Dock behövs mer utveckling inom sektorn för att denna potential skall kunna utnyttjas till fullo.

Energisektorn har inte utvecklats så snabbt som den skulle kunnat göra i och med en ovilja hos den privata sektorn att investera i projekt med långsiktiga avkastningsplaner. Det finns dock en uppsjö finansieringsmöjligheter på europeisk nivå för utveckling av vindkraften. Strategic Energy Technology (SET) Plan och European Technology Platform for Wind Energy är två program som är specifikt riktade mot detta. Det finns även finansiering möjligheter inom FP7.

För att vindkraftens potential ska nås  är det en fördel om den är så kostnadseffektiv som möjligt. Milan Veljkovic, professor i stålkonstruktion vid LTU, har i ett projekt som delfinansierats av den europeiska fonden för stål- och kolunionen utvecklat en ny konstruktion för torn till vindkraftverk. Den revolutionerande konstruktionen för tornen  till vindkraftverk beräknas kunna sänka produktionskostnaderna med 10%. Förhoppningsvis kan detta leda till ett större nyttjande av vindkraften.

Läs mer om professor Veljkovic forskning här.

Läs mer om EU:s vind kraft sektor här.

/ Martin Persson

09 Apr 2008 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information