Europaparlamentet har godkänt ett nytt energipaket

Inför beslut om den nya lagstiftningen har parlamentet bland annat drivit på för att stärka konsumentens roll och rättigheter. Konsumenterna ska ha rätt att kostnadsfritt byta el- och gasleverantör inom tre veckor. Vid bytet får det dröja max sex veckor innan konsumenten får sin sluträkning. Konsumenten har rätt att veta vilka energikällor som används och medlemsländerna ska se till att system med smarta mätare genomförs.

En målsättning är att minst 80 procent av konsumenterna ska ha ett intelligent mätarsystem senast 2020. Första behandlingen av energipaketet ägde rum sommaren 2008. Energipaketet innehåller två direktiv och tre förordningar. Utöver konsumenträttigheter och ägarskapsåtskillnad tar lagstiftningen bland annat upp medlemsländernas skyldigheter gentemot alla hushållskunder, i synnerhet utsatta kunder, och små företag. En särskild EU-byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ska dessutom inrättas.

Läs mer från:
Europaparlamentets presstjänst
EU-kommissionens presstjänst

EU-business

/Torbjörn Lindahl

27 Apr 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information