Internationell fond för Östersjöns miljö

Fonden inrättas tillsammans av Sverige och Finland och är ett led i ländernas arbete med att genomföra Östersjöländernas Baltic Sea Action Plan som beslutatas av Helsingforskommissionen (HELCOM). Den nya internationella fonden kommer att vara öppen för alla länder runt Östersjön, och planen är att fler länder ska komma med så småningom. För fondens första år har länderna avsatt 50 miljoner kronor, medel som ska användas till att stödja igångsättandet av lokala och regionala projekt som syftar till att förbättra havsmiljön.

Läs regeringens pressmeddelande.

/Karla Wixe 

19 Maj 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information