Klart med nya vindkraftverk i Markbygden väster om Piteå

Bolagets planer innefattar totalt 1.101 vindkraftverk med en höjd på maximalt 200 meter inom ett område väster om Piteå som är cirka tio km brett och 50 km långt. Vindkraftverken kommer att stå på ett avstånd på minst 400-700 meter från varandra. Satsningen kommer att kosta mellan 50-55 miljarder, fullt utbyggd kommer man att kunna producera nästan lika mycket el som hela Luleälven. Om regeringen tillstyrker, så kommer utbyggnaden att pågå under minst tio år.

Sammantaget anser miljöprövningsdelegationen att det mycket stora intresset att öka andelen förnyelsebar energi i det svenska energiförsörjningssystemet och den relativt sett begränsade påverkan på rennäringen och skogsrenskötseln i stort i hela Sverige, talar för att vindkraftparken kan tillåtas.

Läs pressmeddelandet från Länsstyrelsen i Norrbotten

/Torbjörn Lindahl

 

06 Apr 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information