Klimatavtal och eko-effektiv ekonomi på miljöministermöte

Den 21 oktober antog miljörådet slutsatser om EU:s position inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn den 7-18 december 2009. Dessa slutsatser ska ge en grund till förhandlingar kring ett internationellt avtal om klimatskydd som skall träda i kraft när Kyotoprotokollet går ut.

De viktigaste inslagen i avtalet är följande:

  • Långsiktigt mål för EU på 80-95 procents utsläppsminskning av växthusgaser år 2050 jämfört med 1990.
  • Att begränsa utsläpp från internationellt flyg och sjöfart med 10 respektive 20 procent till år 2020 jämfört med 2005 inom ramen för internationella överenskommelser.
  • Klargörande av EU:s krav på både industrialiserade länder och utvecklingsländer. Industrialiserade länder ska minska utsläpp med mellan 25-40 procent till 2020. Utvecklingsländer med ska minska utsläpp med 15-30 procent jämfört med att inga åtgärder hade vidtagits.
  • Tydliggörande av EU:s syn på hur avskogning ska bekämpas och ett hållbart skogsbruk bedrivas samt ett tydliggörande av jord- och skogsbrukets bidrag till att nå klimatmålen.
  • Klargörande av EU:s syn på överskottet av utsläppsrätter, som kan påverka EU:s miljöambitioner. Enighet om att frågan om hanteringen av så kallade AAU (Assigned Amount Units) ska hanteras vidare inom ramen för miljöministerkretsen med sikte på en överenskommelse före Köpenhamn.

Eko-effektiv ekonomi

Ministrarna antog även slutsatser om en eko-effektiv ekonomi. Med detta menas att man strävar efter en hållbar koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi som baseras på hållbar produktion. I detta ingår även hållbart boende och transportsystem. Ministerrådet var överens om att ett skifte till en mer eko-effektiv ekonomi kan påskyndas av skatteväxling från arbete till naturresurser och energi, samt sådant som påverkar miljön negativt. Rådet understryker att en mer eko-effektiv ekonomi är en viktig del av en ny Lissabon-strategi efter 2010. Utöver detta konstaterade rådet att en övergång till eko-effektiv ekonomi ger nya affärsmöjligheter, stärker EU:s konkurrenskraft och ger chansen till nya jobb. Man uppdrog vidare åt Kommissionen att utveckla riktlinjer för hur en eko-effektiv ekonomi kan integreras in i utformandet av en ny Lissabonstrategi samt att utveckla indikatorer för uppföljning av omställningen mot en eko-effektiv ekonomi. Slutsatserna kommer att behandlas i Europeiska rådet den 29-30 oktober.

Läs mer:

Om slutsatserna från rådsmötet

Om EU:s ståndpunkt inför Köpenhamnsmötet

Om slutsatserna om miljöeffektiv ekonomi

26 Okt 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information