Vision 2020 för ERA ska ta form

En implementeringsplan för det Europeiska forskningsområdet, ERA, och Vision 2020 är aktuell på kommande rådsmöte. I planen betonas bl.a. betydelsen av ett snabbt genomförande av Ljubljanaprocessen, betydelsen av tydliga mål för forskningen, betydelsen av att utvärderingar av forskningsprogram genomförs liksom betydelsen av kunskapstriangeln, forskningsinfrastruktur samt forskarkarriärer och mobilitet för forskare vilket är prioriterade områden. 

Ärendet var uppe på senaste EU-nämnden och den svenska regeringen anser att kvalitet på forskning bör ha högsta prioritet. Detta avspeglas också i regeringens forskningsproposition där olika typer av kvalitetskriterier för forskningsfinansiering införs. I det sammanhanget är utvärdering och särskilt effektutvärdering värdefull. I takt med att EU:s ramprogram ökar i volym blir det mer angeläget att en effektutvärdering av detta görs. Regeringen gav 2007 Vinnova i uppdrag att, tillsammans med andra forskningsfinansiärer, göra en sådan utvärdering ur ett svenskt perspektiv. Utvärderingen som publicerades 2008 visade att Sverige är nettovinnare i EU:s ramprogram för forskning (FP 3 tom FP6). Kvaliteten på projekten inom EU:s ramprogram står sig lika eller bättre jämför med kvaliteten på jämförbara svenska forskningsprojekt, men ramprogrammen har hittills haft mest betydelse för de enskilda forskargrupperna inte för universitetens strategier som sådant.

För rapporten i sin helhet läs här.  

Kopplat till implementeringsförslaget från det Tjeckiska ordförandeskapet är det ur regeringens synpunkt angeläget att den vision för det Europeiska forskningsområdet ERA, Vision 2020, implementeras snarast. Regeringen avser i det sammanhanget att fokusera på den governancestruktur för ERA som kan behövas för att uppfylla visionen. Regeringen ger stöd till det förslag till implementeringsplan som föreslås.

För implementeringsförslag till Vision 2020 i sin helhet, läs här.

/SM

18 Maj 2009 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information