Certifiering av hållbara biobränslen

EU-kommissionen uppmuntrar industrin, regeringar och icke-statliga organisationer att införa ett certifieringssystem för alla typer av biobränslen, även de som importeras till EU.

EU-kommissionen har antagit två meddelanden och ett beslut, som ska hjälpa företag och medlemsstater att genomföra direktivet om förnybar energi. Fokus sätts särskilt på hållbarhetskriterier för biobränslen och åtgärder för att kontrollera att enbart hållbara biobränslen används.

EU-kommissionen uppmuntrar industrin, regeringar och icke-statliga organisationer att inrätta "frivilliga system" för certifiering av hållbara biobränslen - och redogör för de standarder som dessa måste motsvara för att bli erkända i EU. Ett av huvudkriterierna är att systemen kontrolleras av oberoende granskare som ser över hela produktionskedjan. Dessutom kräver man även att ett biobränsle ska ha 35 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen, en gräns som kommer att höjas till 50 procent 2017. EU:s krav på certifieringssystem för biobränslen är än så länge de hårdaste i världen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Bakgrund:

I direktivet från 2009 om förnybar energi anges ett övergripande mål för EU om att förnybar energi ska ha en andel på 20% av den totala energiförbrukningen senast 2020, vilket omsätts i bindande nationella mål för medlemsstaterna. Varje medlemsstat måste uppnå ett individuellt nationellt mål för den totala andelen förnybar energi. Inom transportsektorn måste dessutom samtliga medlemsstater uppnå samma mål på en andel förnybar energi på 10%.

Bland de förnybara energikällorna räknas fast biomassa, vindkraft, solenergi, vattenkraft och biobränslen. Enbart biobränslen som motsvarar EU:s hållbarhetskrav får beaktas för direktivets mål.

/AU

11 Jun 2010 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information