Europeiskt storanslag till infektionsforskare i Umeå

Europeiska forskningsrådet ERC ger ett anslag på totalt motsvarande 10 miljoner kr till gruppledaren Jörgen Johansson vid Inst för molekylärbiologi och det svenska Laboratoriet för Molekylär Infektionsmedicin (MIMS), Umeå universitet, enligt ett pressmeddelande från Umeå Universitet.

Efter en hård och kompetitiv urvalsprocess fick Jörgen Johansson på midsommardagen veta att han är en av få svenska forskare som kommer att stödjas med det prestigefyllda europeiska forskningsstödet ERC Starting Grant. Hans ansökan med titeln "RNA-mediated virulence gene regulation: Identification of novel antibacterial Compounds" bedömdes av de europeiska sakkunniga som "excellent", "banbrytande" och innehållande "många innovativa aspekter".

Jörgen Johansson har kartlagt och beskrivit de mekanismer på molekylär nivå som gör bakterien Listeria monocytogenes sjukdomsframkallande. Han har publicerat sina internationellt mycket uppmärksammade rön i tidskrifter som Cell och Nature. Hans forskargrupp var först med att upptäcka hur Listeriabakterien anpassar sin sjukdomsframkallande förmåga till en omgivningstemperatur som underlättar spridning. Projektet som han sökte europeiskt stöd för är femårigt och anslagsbeloppet ligger på totalt 1 miljon euro, dvs ca. 10 miljoner kr.

För mer information kontakta gärna docent Jörgen Johansson, Inst. för molekylärbiologi, 090-785 25 35 jorgen.johansson@molbiol.umu.se

Mer information om Jörgen Johanssons forskningsgrupp på http://www.molbiol.umu.se/english/research/researchers/jorgen-johansson

Det Europeiska forskningsrådet (ERC) bildades 2007 och har som syfte att stödja de bästa forskarna i Europa. Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats http://www.vr.se/omvetenskapsradet/internationellasamarbeten/europeiskasamarbeten/europeanresearchcouncilerc.4.2d90e1b81116cee9c4e8000578.html

02 Jul 2010 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information