Avtal om svavel granskat av KU

KU menar att överenskommelsen verkar ha skötts i enlighet med gängse rutiner på området. Men granskningen visar att regeringen aldrig gjort något ställningstagande om överenskommelsen.

Utskottet anser att det är otillfredsställande med en ordning som innebär att Sverige, med regeringen som part, kan ingå och bli folkrättsligt bundet av en internationell överenskommelse utan att regeringen tar ställning till avtalets innehåll och frågan om den svenska bundenheten. Diarieföringen och dokumentationen i Regeringskansliet har också varit bristfällig. Förseningen av publiceringen av det aktuella avtalet framstår även den som orimlig.

Läs Riksdagens pressmeddelande 

FAKTARUTA

Enligt IMO:s nya regler får svavelhalten i fartygsbränsle globalt max vara 3,5 viktprocent från den 1 januari 2012. Tidigast från den 1 januari 2020 sänks svavelhalten ytterligare till högst 0,5 viktprocent. För s k svavelkontrollerade områden som för närvarande omfattar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen sänks halten till 1,0 viktprocent 1 juli 2010 och från den 1 januari 2015 till 0,1 viktprocent. I dagsläget gäller 4,5 viktprocent globalt och 1,5 viktprocent i svavelkontrollerade områden.

Svavelhalt i fartygsbränsle enligt MARPOL Annex VI

Läs tidigare nyheter om svavelfrågan

/AU

 

 

 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=ecwhcx7DB_5_1B
13 Jun 2011 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information