Energifärdplan 2050 -ny färdplan för ett grönare Europa

120118 energifärdplan2EU-kommissionen presenterade den 15 december 2011 Energifärdplan 2050, vilken syftar till att bidra till att uppnå EU:s mål om minskning av koldioxidutsläpp, säkerställa EU:s tillgång till energi i framtiden och samtidigt förbättra EU:s konkurrenskraft. Den nya energifärdplanen för 2050 bygger på analys av flera tänkbara scenarier som skapar en ram vilket ska göra det möjligt för medlemländerna att uppnå just dessa mål.

En av de saker som EU-kommissionen poängterar i Energifärdplan 2050 är att det tidigare inte funnits någon uppföljning till Europa 2020-målen och att det skapar osäkerhet på marknaden som bromsar nya investeringar. Det behövs därför en generell ram för medlemsländerna att arbeta inom och färdplanen är ett första steg som kommer att följas upp av fler politiska initiativ inom energiområdet.

I den nya färdplanen preciserar EU-kommissionen några olika viktiga aspekter som alla genererar positiva effekter och några av dessa är:

  • Utfasning av fossila bränslen i energisystemet är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
  • Energieffektivitet och förnybar energi är avgörande för att uppnå koldioxidmålen för 2050.
  • Tidiga investeringar kostar mindre. Genom att investera i infrastruktur nu undviks dyrare åtgärder om 20 år.
  • Stordriftsfördelar behövs. En gemensam energistrategi på EU-nivå leder till lägre kostnader jämfört med separata nationella energistrategier.

Läs EU-kommissionens Energifärdplan 2050 på engelska genom att klicka här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

21 Dec 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information