Energirådet antog plan för energieffektivisering

Rådsslutsatserna om en plan för energieffektivisering adresserar i synnerhet följande områden: den offentliga sektorn, byggnader, industrin samt energi- och transportsektorn. Dessutom prioriteras åtgärder som främjar gynnsamma val för energikonsumenter.

Sveriges representant lyfte särskilt fram frågan om hållbarhet i produktionen av fasta biobränslen. Fasta biobränslen är förnybara energikällor dit man till exempel kan räkna skog, raps och olika ärtväxter. Dessa energikällor är viktiga för att EU ska kunna nå målet om 20 procent förnybar energi till år 2020.

I dagsläget finns inget EU-beslut om hållbarhetskriterier för den här typen av energikällor, men EU-kommissionen väntas ta upp frågan senare i år. Regeringen anser att hållbarhet i produktionen av fasta biobränslen är mycket viktigt, men att en harmoniserad detaljreglering på området skulle vara svår att uppnå eftersom det råder för stora skillnader i skogsbruket inom EU när det gäller till exempel avverkningstakten. Regeringen anser istället att ett hållbart skogsbruk bäst åstadkoms genom en effektiv nationell skogs- och miljölagstiftning. Sveriges ståndpunkt stöds av flera medlemsländer.

På mötet fick EU-kommissionen ett brett stöd för en energifärdplan för år 2050. Tanken är att EU-kommissionen ska lansera färdplanen under senare delen av hösten 2011. Den tyska delegationen redovisade i sammanhanget landets beslut att avveckla kärnkraften till 2022, varpå en rad medlemsländer pekade på behovet av ökad koordinering på energiområdet.

Läs rådets pressmeddelande här

Läs mer från svenska regeringen här

/AU

13 Jun 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information