Nytt Life-program presenterat

111213 miljö, blomma2Den 12 december presenterade EU-kommissionen sitt förslag till det nya Life-programmet, EU:s satsning på miljöfinansiering genom att stödja miljö- och naturskyddsprojekt i Europa.  Life-programmet är en del av EU-kommissionens förslag till kommande långtidsbudget 2014-2020 och baseras till stor del på det nuvarande programmet Life+, men med vissa förändringar som ska göra det mer flexibelt samt en tredubbling av budgeten till 3,2 miljarder euro.

De huvudsakliga förändringarna i förslaget till det nya Life-programmet är inrättandet av ett nytt delprogram för klimatpolitik, i tillägg till det befintliga delprogrammet för miljö, och en tydligare definition av prioriteringar med fleråriga arbetsprogram som antas i samråd med medlemsstaterna. Samt nya möjligheter att genomföra program i större skala genom "integrerade projekt" som kan bidra till att mobilisera annan EU-finansiering samt nationell och privat finansiering för miljö‑ och klimatmål.

Delprogrammet för miljö kommer att stödja insatser på följande områden:

  • Miljö och resurseffektivitet" kommer att inriktas mer på innovativa lösningar för bättre genomförande av miljöpolitiken och integration av miljömål i övriga sektorer.
  • "Biologisk mångfald" kommer att utveckla bästa metoder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och återställa ekosystem, samtidigt som man behåller sin grundinriktning på att stödja Natura 2000-områden, särskilt via integrerade projekt som är i linje med medlemsstaternas ramar för prioriterade åtgärder (enligt beskrivningen i kommissionens nya dokument om finansiering av Natura 2000).
  • "Miljöstyrning och -information" kommer att gynna kunskapsdelning, spridning av bästa metoder, bättre efterlevnad och kampanjer för att öka medvetenheten.

Delprogrammet Klimatpolitik täcker följande områden:

  • "Begränsning av klimatförändring" kommer att inriktas på att minska utsläppen av växthusgaser.
  • "Anpassning till klimatförändring" kommer att inriktas på att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar.
  • "Klimatstyrning och -information" kommer att inriktas på att förbättra medvetenheten, informationen, samarbetet och spridningen av åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och anpassa samhället till dem.

EU-kommissionens förslag går nu vidare till Europaparlamentet och Ministerrådet för förhandlingar och antagande.

Läs mer om Life-programmet här

Här hittar ni mer information om långtidsbudgeten 2014-2020

/Hanna Högberg och Joel Larsson

13 Dec 2011 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information