Förslag till yttrande om långtidsbudgeten

Brian Simpson, ordförande i utskottet för transport och turism och rapportörför långtidsbudgeten i utskottet, presenterade den 30 maj en rad förslag riktat till Europaparlamentets budgetutskott som är huvudansvarig för förslaget i Europaparlamentet.

I förslagen framhåller rapporten att EU:s transportsektor är grunden för den inre marknaden, och att det är viktigt att de utmaningar som transportsektorn står inför när det gäller förbättra dess konkurrenskraft och minska miljöpåverkan uppmärksammas. För att implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) ska bli lyckad, är det även viktigt att budgetposten för infrastrukturinvesteringar ökas och inte skärs ner i den kommande långtidsbudgeten.

I övrigt välkomnas EU-kommissionens förslag till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)/Connecting Europe Facility (CEF) och den anslagna budgeten för fonden ses som realistisk om än i minsta laget för att genomföra nödvändiga investeringar. Simpson understryker också att de extra tio miljarder euro som tillförs FSE från Sammanhållningsfonden, ska styras centralt under FSE för att säkerställa att största möjliga mervärde skapas för sammanhållningsländerna.

Simpson uppmärksammar också Marko Poloprogrammet och föreslår att programmet, som syftar till att bidra till ett skifte av godstrasporter från väg till järnväg och sjöfart, förlängs även in i nästa budgetperiod. Turismens betydelse för EU:s ekonomi lyfts också fram som en viktig punkt vilket bör reflekteras i den finansiering EU:s turismstrategi får i långtidsbudgeten.

Brian Simpson, presenterar sitt yttrande om långtidsbudgeten i juni. North Sweden kommer att följa procesen och rapportera om den kommande utvecklingen i frågan.

/Mona Mansour och Joel Larsson

05 Jun 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information