Innovationspartnerskap för vatten (2)

Det europeiska innovationspartnerskapet om vatten är en del i tillväxtstrategin Europa 2020. De olika innovationspartnerskapen inom innovationsunionen kommer att bildas inom olika områden för att förbättra innovationsklimatet och för att möta större samhällsutmaningar. Fokus ska framför allt ligga kring utmaningar som klimatförändring, energi- och livsmedelstrygghet, hälsa och åldrande befolkning.

Det europeiska innovationspartnerskapet om vatten har etablerats för att på ett mer hållbart sätt ta tillvara på våra vattenresurser och för att uppnå en mer effektiv vattenanvändning.

Johan Leymann

07 Sep 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information