Ny överenskommelse om svaveldirektivet

Processen kring svaveldirektivet, direktiv 1999/32/EC, som EU-kommissionen presenterade i juli 2011, har tagit ett steg framåt. Den 23 maj godkände de ständiga representanternas kommitté (Coreper) det kompromissförslag som nåtts mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Huvuddragen i överenskommelsen innebär:

  • att svavelhalten i marint bränsle i svavelkontrollområdet (SECA), vilket innefattar Östersjön, Engelska kanalen samt Nordsjön, kommer att vara 1 viktprocent fram till 31 december 2014 och därefter sänkas till 0,1 viktprocent från och med 1 januari 2015. Överenskommelsen ligger i linje med EU-kommissionens och förslag och betänkandet från Europaparlamentets miljöutskott (miljöutskottet).

  • att marint bränsle med en svavelhalt över 3,5 viktprocent förbjuds inom medlemsländernas territorium, med undantag för fartyg i vilka system för avgasrening såsom skrubber används. Detta stämmer överens med betänkandet från miljöutskottet som till skillnad från EU-kommissionens förslag, tillåter marina bränslen med en svavelhalt över 3,5 viktprocent om ett slutet reningssystem brukas.

  • att det kommer vara obligatoriskt med en svavelhalt på högst 0,5 viktprocent i marint bränsle, för sjötrafik utanför SECA, från 2020 vilket är i linje med EU-kommissionens förslag och betänkandet från miljöutskottet.

  • att passagerartrafik utanför SECA, där det nuvarande gränsvärdet om en svavelhalt är 1,5 viktprocent i marint bränsle, omfattas av samma regler som övrig sjötrafik utanför SECA. Marint bränsle med en svavelhalt på högst 0,5 viktprocent blir obligatoriskt 2020. Kompromissförslaget skiljer sig här från både EU-kommissionens förslag och miljöutskottets betänkande, där ett gränsvärde på 0,1 viktprocent för passagerarfartyg i reguljärtrafik föreslås i alla EU:s havsområden. EU-kommissionen föreslår att dessa regler bör gälla från 2020 medan miljöutskottet föreslår att de ska träda i kraft samtidigt som reglerna för SECA-området.

För att motverka att de nya reglerna skapar negativa effekter på konkurrensen och leder till en förflyttning av transporter från sjö till land, medges medlemsländerna att ge stöd till aktörer i enlighet med reglerna om statsstöd. EU-kommissionen kommer också att att använda existerande finansiella instrument för att främja utveckling och demonstration av alternativ tekniker för att minska emissioner från fartyg.

Preliminärt datum för Europaparlamentets omröstning av förslaget är den 11 september 2012. Så snart Europaparlamentet godkänt förslaget kommer direktivet att antas av ministerrådet. Därefter har medlemländerna 18 månader på sig att implementera direktivet i den nationella lagstiftningen.

Ministerrådets pressmeddelande om överenskommelsen om svavelhalten i marint bränsle

Betänkandet från Europaparlamentets miljöutskott

Läs North Swedens tidigare nyheter om svaveldirektivet:

2012-02-17 Hårdare krav på svavelutsläpp
2011-11-29 Ny rapport om svaveldirektivet
2011-11-02 Nytt svaveldirektiv på gång
2010-10-16 Sverige kräver samma svavelregler i hela Europa
2010-05-18 Näringslivsorganisationer kräver översyn av svavelregler
2010-02-24 Fortsatt debatt om svavel
2010-02-10 Basindustrin hotas
2010-01-21 Framtidens transporter och svavel på agendan

/Joel Larsson och Mona Mansour

29 Maj 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information