Partiell allmän riktlinje antagen av ministerrådet gällande CEF

Den 7-8 juni träffade ministerrådet en överenskommelse om en partiell allmän riktlinje om Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF).

Den allmänna riktlinjen gäller endast de delar i CEF som inte har direkt med budgeten att göra. Således kommer de artiklarna som har direkt med budgeten att göra fortsätta att diskuteras i rådet. Den allmänna riktlinjen som nu antagits avser ett ställningstagande i avvaktan på Europarlamentets första läsning av EU-kommissionens förslag. Ministerådet inhämtar först då Europaparlamentets synpunkter innan en slutlig ståndpunkt kan antas.

Sammanfattning

Ministerrådet enades om en partiell allmän riktlinje om ett utkast till förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa/Connecting Europe Facility (CEF), det kommande finansieringsinstrument för de transeuropeiska nätverken (TEN) i områdena transport, energi och telekommunikation. I utkastet fastställs villkoren, metoder och förfaranden för EU: s ekonomiska bidrag till TEN-projekt, medan utvecklingsstrategier, prioriteringar och genomförande åtgärder för var och en av sektorerna definieras i branschspecifika riktlinjer som kommer att antas separat. Ministerrådet har redan enats om en allmän riktlinje för transportsektorn (TEN-T riktlinjer). Energi-och telekommunikation riktlinjer är fortfarande föremål för diskussion.

Ministerrådet kom överens om att införa samfinansiering av vägprojekt på gränsöverskridande sektioner i alla medlemsstater. Stödnivån kommer att uppgå till 10 procent. Stödnivån för utveckling av Motorways of the Sea utökas från 20 procent till 30 procent. Dessutom läggs sammankopplingen av maritima hamnar till de indikatorerna för att uppnå målet av sammankoppling och driftskompatibilitet.

Vissa ändringar införs beträffande järnvägs- och vägssektioner eller hamnar i listan över stomnätskorridorer som anges i bilagan till förordningen. En nyhet är att sträckan som omfattar ostkustbanan som tidigare saknats i EU-kommissionens förslag nu finns med. Övriga sträckor av den Botniska korridoren på svensk sida förblir intakta:

  • Bothnian Corridor: Lulea-Oulu (Cross-Border): Järnvägar. Studier och arbeten.

  • Sundsvall-Umeå- Luleå (Bottleneck): Järnvägar. Studier och arbeten.
  • Bothnian-Kiruna-NO Border (Other Core Network): Järnvägar. Studier och arbeten.

Nya sträckor i Sverige är:

  • Stockholm-Gävle-Sundsvall (Other Core Network): Järnvägar. Uppgradering och arbeten.
  • Mjölby-Hallsberg-Gävle (Other Core Network): Järnvägar. Uppgradering och arbeten.

Ministerrådet inför dessutom ett viktigt klargörande att i fullbordandet av stomtransportnätet ingår inte bara utveckling av ny infrastruktur, men också rehabilitering och uppgradering av befintlig infrastruktur.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd kommenterade förhandlingen med att hon välkomnade den överenskommelse som nåtts, och att hon anser det viktigt att i framtida förhandlingar styra in mer resurser till infrastrukturprojekt som ger ett tydligt europeiskt mervärde.

Om budgeten

Den budget som skall göras tillgängliga för TEN enligt CEF kommer att vara avhängigt resultaten av förhandlingarna om långtidsbudgeten och ingår inte i denna riktlinje. EU-kommissionen har föreslagit 50 miljarder euro för åren 2014-2020, varav 31,7 miljarder euro (varav 10 miljarder öronmärkta för Sammanhållningsfonden) till transporter, 9.1 miljarder euro till energi och ungefär lika mycket till telekommunikationer. Stödnivån till transportprojekt kommer att uppgå till 20-50 procent av stödberättigade kostnader. Projekt som innebär gränsöverskridande synergier eller bidrar till att minska klimatpåverkan kommer att beviljas ytterligare 10 procent i finansering.

Även bestämmelserna om ekonomiskt stöd genom användning av innovativa finansiella instrument såsom projektobligationer, som avser att utnyttja ytterligare investeringar från privata och offentliga källor, diskuteras fortfarande med Europaparlamentet och omfattas därför inte heller i denna partiella allmän riktlinje.

North Sweden följer processen och återkommer med uppdateringar.

/Mona Mansour

13 Jun 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information