Tre nya innovationspartnerskap presenterade

Under onsdagen, 29/2, presenterade EU-kommissionen tre förslag till europeiska innovationspartnerskap inom råvaror, jordbruk och aktivt och hälsosamt åldrande. Dessa innovationspartnerskap ingår i flaggskeppsinitiativet innovationsunionen, som är en del i Europa 2020-strategin. Syftet med de europeiska innovationspartnerskapen är att höja den europeiska konkurrenskraften samt lösa de stora samhällsproblem som kartlagts i Europa 2020-strategin genom att engagera samtliga europeiska aktörer och regioner.

Partnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande var det första innovationspartnerskapet och presenterades i november 2011 och i onsdags redogjorde EU-kommissionen hur detta ska omsättas i praktiken. Detta kommer att ske, bland annat, genom en marknadsplats för innovativa idéer som ska främja goda resultat och bästa praxis, samt genom att harmonisera och effektivisera användningen av EU:s finansieringsinstrument.

Partnerskapet för produktivt och hållbart jordbruk fokuserar huvudsakligen, som namnet indikerar, på att öka jordbrukssektorns produktivitet och effektivitet samt hållbart jordbruk. För att detta ska lyckas behövs det satsningar på forskning och innovation samt goda kommunikationskanaler mellan forskare, jordbrukare och andra berörda parter så att tekniköverföringen från forskning till jordbruk kan påskyndas och jordbruket kan ge mer systematisk återkoppling om sina behov till forskarna.

Partnerskapet för råvaror syftar till att öka EU:s egen produktion genom att främja undersökning, utvinning och bearbetning av råvaror så som metalliska mineraler och industrimineraler, i vilket järnmalm ingår. Skälet till detta är då tillgången på råvaror blir allt mer osäker och EU:s andel i den globala gruvindustrin har minskat markant de senaste 50 åren, samtidigt som det inom EU:s gränser uppskattningsvis finns råvaror till ett värde av 200 miljarder euro som kräver ny teknik för att kunna utvinnas. Det gemensamma målet för detta partnerskap är att Europa till 2020 avsevärt ska ha minskat importberoendet av råvaror. För att uppnå detta föreslår EU-kommissionen ett antal specifika konkreta mål, bland annat:

  • Inrätta upp till tio innovativa pilotanläggningar, exempelvis demonstrationsanläggningar, för prospektering, utvinning, bearbetning, insamling och återvinning.
  • Identifiera möjligheter och utveckling av nya idéer för innovativa råvaror och produkter med en marknadspotential.
  • Skapa ett dynamiskt modelleringssystem som kopplar ihop trender i tillgång och efterfrågan med ekonomiska och utvinningsbara reserver och en fullständig livscykelanalys som innefattar en bedömning av olika scenariers miljömässiga, ekonomiska och sociala inverkan.

Läs mer om innovationspartnerskapen här

Läs North Swedens tidigare nyhet om partnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande:

Plan klar för innovationspartnerskapet inom aktivt och hälsosamt åldrande

/Hanna Högberg och Joel Larsson

01 Mar 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information