Beviljade TEN-T ansökningar 2013

Vid sitt möte i Bryssel den 11 juli 2013 godkände TEN-Ts FAC d.v.s. finansieringskommittén för TEN-T som består av representanter från EU:s medlemsstater, Europeiska kommissionens förslag på projekt som skall finansieras och projekt som skall avslås. Från Sverige deltog ansvariga tjänstemän från Näringsdepartementet samt Trafikverket. Europeiska kommissionen offentliggör listan över beviljade projekt efter det att Europaparlamentet beaktat dessa projekt.

På grundval av avslutad utvärdering av inlämnade TEN-T ansökningar under 2012/2013 och för alla förslag som uppfyllt kriterier för stödberättigande, fastställde Europeiska kommissionen ett eget förslag/projektkataloger för projekturval, d.v.s. projekt som ska godkännas och projekt som skall avslås. Projektkatalogerna omfattande detaljerad motivering för alla inlämnade förslag, godkändes alltså av medlemsstaterna på TEN-T:s FAC-möte tidigare idag. Förutom godkännande av medlemsstaterna i finansieringskommittén skall projekten även beaktas av Europaparlamentet.

För Norrbotten och Västerbotten innebär beslutet idag att EUR 9.806.000 från EU:s program TEN-T, såväl det fleråriga som det årliga, investeras i transportinfrastrukturer i båda länen genom 2 projekt, "Midway Alignment of the Bothnian Corridor - the Kvarken Multimodal Link" och "The Iron Ore Port - Upgrading of infrastructure to and within the Port of Luleå". 

"Midway Alignment of the Bothnian Corridor - the Kvarken Multimodal Link"

EU-ansökan "Midway Alignment of the Bothnian Corridor - the Kvarken Multimodal Link" beviljas EUR 6.129.000 i stöd vilket motsvarar 29,56% av total stödberättigad kostnad på 20.734.000 EUR från EU:s TEN-T fleråriga program, prioritetsprojekt 13 Motorways of the Sea (MoS). Ansökan har lämnats in av ett konsortium med partners från Västerbotten och Österbotten bl a Region Västerbotten, Umeå kommun, samrisk rederibolaget Umeå-Vaasa samt industrin. Projektets mål är att få tillstånd en hållbar transportlösning för gods och passagerare med en helt ny färja som länk i ett större öst-västligt system. Projektet utgör del i Nordic Logistics Corridor, NLC, som syftar till att säkerställa effektiva transporter från Mo i Rana i Norge till Kvarken Strait Cargo Corridor i Umeå och till Vasa i Finland, över Bottenviken och vidare till Ryssland. Det beviljade EU-projektet omfattar åtgärder såsom analyser och planering av infrastruktur i hamnarna Umeå och Vaasa som krävs för genomförande av nästa fas 2 vill vilken en ny EU-ansökan inlämnas för att bygga en färja och hamnanläggningar.

"The Iron Ore Port - Upgrading of infrastructure to and within the Port of Luleå"

EU-ansökan "The Iron Ore Port - Upgrading of infrastructure to and within the Port of Luleå" tilldelas EUR 3.677.000 i stöd eller motsvarande 50% av de totala stödberättigade projektkostnader på EUR 7.354.000 från EU:s TEN-T årliga program, prioritet 1 Sjöfart. Ansökan avser åtgärder i och kring Luleå hamn och har lämnats in av Sjöfartsverket. Huvudsyftet med det globala projektet är att öka och förbättra kapaciteten i Luleå hamn för att bidra till att säkerställa en hög exportkapacitet av järnmalm, för vilken Europa är nästintill självförsörjande tack vare produktionen i Norrbottens län, som står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion. På världsmarknaden finns det endast två stora exportörer; Brasilien och Australien. Det globala TEN-T projektet går ut på att åstadkomma en fördubbling av lastkapaciteten av järnmalm vid djuphamnen i Luleå, från 9 till 20 miljoner ton, för att komplettera och fungera som en ersättningshamn till Narviks hamn i Norge. Det beviljade TEN-T projektet omfattar studieåtgärder d.v.s. genomförande av alla nödvändiga undersökningar såsom tekniska, miljömässiga, risk-och kostnads-nyttoanalys samt byggtillstånd vilka sammantaget krävs för att genomföra det globala projektet. Det globala projektet till vilket en ny TEN-T ansökan tas fram i ett senare skede, kommer att omfatta muddring, spårdragning, flytt av kajer mm. 

Luleå hamn är en av ett fåtal Core hamnar/stomnätshamnar i Sverige, längst med den Botniska korridoren, enligt det nya förordningsförslaget till riktlinjer för TEN-T. Core hamnar utgör noder i stomnätet. Stomnätet skall vara sammanlänkat i noder vilka ska vara anslutna till infrastrukturerna för järnvägs- och vägtransporter i det transeuropeiska transportnätet senast 2030. 

Projekturval - inlämnade TEN-T ansökningar under 2012/2013

Under 2012/2013 lämnades ett stort antal ansökningar in till Europeiska kommissionen med sökt TEN-T finansiering på totalt € 6.252 miljarder medan tillgänglig budget uppgick till totalt € 1.597 miljard, enligt följande:

- Årligt program: Sökt TEN-T finansiering: € 524 miljoner. Tillgänglig budget: € 250 miljoner. 

- Flerårigt program: Sökt TEN-T finansiering: € 5.728 miljarder. Tillgänglig budget: € 1.347 miljard. 

Konkurrensen är stenhård och många vill komma åt EU:s pengar då det handlar om bidrag utan krav på återbetalning. Det finns inga garantier att inlämnade EU-ansökningar godkänns, inte ens om objekten är för-identifierade i förordningar och listor. Vid urvalsprocesser för TEN-T tas hänsyn till faktorer såsom europeiskt mervärde, överensstämmelse med målsättningar i programmet och i EU:s transportpolitk samt andra relevanta politikområden, relevans till prioriteringar i ansökningsomgången, mognadsgrad, kvalitet mm. Vid begränsad budget och stort antal ansökningar ställs Europeiska kommissionen inför extremt svåra val och då blir kriterier såsom europeiskt mervärde och mognadsgrad avgörande. Båda projekten Kvarken Link och Luleå hamn har bedömts vara tekniskt mogna för att sättas igång omedelbart och vara av mycket hög kvalitet. 

North Sweden stöd i arbetsprocessen

North Sweden medverkade på uppdrag av Region Västerbotten i att rigga projektgruppsarbetet med Kvarken-ansökan, ett arbete som  påbörjades i februari 2012. North Sweden tillförde kunskaper om EU:s policyarbete och finansieringslösningar, strategiskt och taktiskt vid initierande av projektet. I processen identifierade vi tidigt behov och efterfrågan och vägledde till det rätta EU-programmet samt tog fram lösningar för projektupplägg inklusive att matcha projektets mål och syfte för att motsvara de i EU:s TEN-T program och andra relevanta EU-politikområden. Typiskt var även kontakter med nyckelpersoner på Europeiska kommissionen och även Europaparlamentet samt Näringsdepartement i syfte att understödja uppdraget och säkerställa dess framgång.  North Sweden besökte såväl Umeå (2012) och Luleå (2013) i sällskap av tjänstemän från Europeiska kommissionen för diskussioner om utmaningar och tänkta lösningar för ovannämnda projekt. Vikten av Luleå hamn, som ingår i EU:s stomnät längst med den Botniska korridoren, för Sverige och Europa har genomgående belysts gentemot EU:s institutioner i Bryssel. 

Läs mer om en del publika påverkansaktiviteter som North Sweden genomfört för de två ovannämnda projekt:

 

EU-tjänsteman på besök i Umeå

Läs om North Swedens tidigare nyhet om vår workshop om Kvarkenlänken

Breakfast seminar on the TEN-T and CEF putting focus on the Bothnian Corridor

North Sweden and the European Commission discuss transport policy in the Northern Dimension

Seminar on Transport Policy in the North 

Rundabordssamtal om CEF och den botniska korridoren 

Seminarium om transporter och råvaror i Norr

/Mona Mansour 

12 Jul 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information