CEF IKT

Den 28 maj 2013 presenterade Europeiska kommissionen ett modifierat förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät. 

Förordningen fastställer riktlinjer för mål och prioriteringar för projekt som ska kunna få ekonomiskt stöd från EU via Connecting Europe Facility (CEF). Förordningen anger kriterier för att identifiera nya projekt av gemensamt intresse, samt anger i bilaga projekt av gemensamt intresse. 

Det nya anpassade förslaget utgår från de senaste positionerna i Rådet och i Europaparlamentet och föranleds därutöver av Rådets antagna slutsatser den 8 februari 2013 om den fleråriga budgetramen (MFF) och minskningen av de medel som finns tillgängliga för telekommunikationsdelen i CEF från 9,2 miljarder EUR till 1 miljard EUR (2011 års priser).

Enligt förslaget koncentreras tillgängliga resurser i telekommunikationsdelen i CEF på att ge stöd främst till infrastrukturer för digitala tjänster och särskilt interoperativa tjänsteplattformar, vilket utgör ett av de två målen i Europeiska kommissionens ursprungliga förslag. Samtidigt minskas de antal digitala tjänster som finansieras och finansieringskriterierna skärps, dock föreslås en stödnivå på 100%, genom upphandling och bidrag, för upprättande av gränsöverskridande plattformar som säkerställer en vid spridning av interoperativa digitala tjänster i EU. 

Ett begränsat stöd kommer vara tillgängligt för utbyggnaden av höghastighetsbredbandsnät. Stödet ges via finansiella instrument (lån, projektobligationer m fl) som utformas för att attrahera finansiering från privata fonder och investeringar från andra offentliga finansiärer såsom Europeiska investeringsbanken och även från struktur och investeringsfonderna där IKT sannolikt ingår i kraven för de s k tematiska koncentrationer, närmare bestämt den fjärde i ERUF. 

Det nya förslaget till förordning presenterades på Rådets TTE-möte 6-7 juni 2013 och kommer nu att diskuteras av Rådet  och Europaparlamentet och måste godkännas av båda innan det kan antas. Det slutliga beloppet som tilldelas blir känt först när förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet om nästa fleråriga budgetram har slutförts. Litauen, som tar över ordförandeskapet juli 2013, har förklarat att det kommer försöka i synnerhet nå en snabb överenskommelse med Europaparlamentet om de ändrade riktlinjer. Förordningen är en bindande rättsakt, och när den har trätt i kraft gäller den likadant i alla medlemsländer som en del av den nationella lagstiftningen.

/Mona Mansour

07 Jun 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information